PALVELUT

Kehittämisohjelmat

clustermanagementexcellencelogo

Arctic Business Concept (ABC) - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri

Hankkeen päätavoite on teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pk-palveluyritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Muita tärkeitä päätavoitetta tukevia ja laajempaa strategista näkökulmaa edustavia tavoitteita ovat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa ja yritysten toiminnassa sekä klusteriyhteistyön vahvistaminen monialaisesti ja -tasoisesti Lapin toimijoiden välillä sekä EU-tasolla. Työpakettien toimenpiteet tavoitteiden takana edistävät ja tukevat suoraan Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman ja Lappi-sopimuksen tavoitteita.

Hanke ja sen toimenpiteet on valmisteltu lappilaisten toimijoiden laajapohjaisena yhteistyönä mm. useissa kaivospalvelutoimijoiden verkoston kokouksissa, kahdenkeskisissä tapaamisissa ja kahdessa työpajassa, joilla on tavoiteltu yhteistyökumppaneiden sitoutumista yhteiseen klusterin kehittämistyöhön ja kehitystarpeiden yhteensovittamista alueiden välillä sekä Lappi-tason synergiaa hankkeen toimenpiteissä. Perimmäisenä tavoitteena voidaan sanoa olleen sosiaalisen toimiluvan lunastaminen tarvittavassa määrin hankkeelle, jotta hankkeessa voidaan edistää Lappi-tason yhteistyötä alueen matkalla EU:n klusteristrategian mallialueeksi sekä samalla työn puitteissa tuoda Lappiin ja vastavuoroisesti viedä Lapista parhaita käytäntöjä muille EU:n mallialueille ja Brysselin suuntaan.

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa läpi arvoketjujen. Lapin palveluyritykset sekä kaivos- ja teollisuustoimijat hyötyvät Lapin imagosta ja omalta osaltaan myös edesauttavat imagon vahvistumista. Lappiin myös alkaa kehittymään vahva ja tunnustettu teollisuus- ja kaivannaispalvelutoimijoiden sekä sidosryhmien muodostama klusteri, joka hyödyttää ja hyödyntää myös koko Barentsin alueen teollisuuden kestävää kasvua.

Hankkeen toteuttajina ovat Kemin Digipolis Oy, Rovaniemen Kehitys Oy ja Sodankylän kunta. Hankkeen rahoittajat ovat Lapin liitto, EAKR, yritykset sekä lappilaiset kunnat ja kehitysyhtiöt: Kittilä, Kolari, Rovaniemen Kehitys, Sodankylä, TeamBotnia, Kemin Digipolis, Ylitornio, Tervola, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi,Savukoski, Muonio, Pello.

Toteutusaika: 1.4.2015 - 30.9.2018

Hanketiivistelmä

Yhteystiedot

Teemu Saralampi, projektipäällikkö
Tietokatu 6 94600 KEMI
Puh. +358 40 197 7149
Email: teemu.saralampi@digipolis.fi

Lapland as EU's demonstrative area - ECO newsletter

Arctic Business Concept (ABC) - historian laajin teollisuuspalvelujen kehittämishanke Lapissa - Digipolis Uutiset

Arctic Industry and Circular Economy -Cluster esite

Quality audit: Silver Label of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI)

Arctic Smart Industry and Circular Economy Cluster

logo1kehittämispalvelut

Arktisen teollisuuden ekosysteemi ja Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta

Lappi on valittu EU:n mallialueeksi arktisten luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa. Digipoliksen johtaman mallialue-työn tavoitteena on kehittää Lapin Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterista Euroopan edelläkävijä teollisen kiertotalouden ekosysteemin organisoitumismallista. Kemi-Tornion teollisuuden kiertotalouden innovaatioalustan Pohjoismainen ministerineuvosto on valinnut alueen 25 kestävää muutosta edistävän alueen joukkoon. Lisäksi Digipoliksen Lappi-tason kiertotalouden kehittämistoiminta on Sitran kiertotalouden tiekartan ja toimintaohjelman yksi avainhankkeista.

Kiertotalous ja teolliset symbioosit sekä alueelliset toimintamallit nähdään arktisten luonnonvarojen hyödyntämisen lisäämisessä ja kehittämisessä oleellisina työkaluina, jotka parantavat yritysten kilpailukykyä sekä Lapin elinvoimaa sosiaalisen, talouden ja ympäristöllisen kestävyyden näkökulmista tarkasteltuina sekä voivat parhaimmillaan luoda uusia näkökulmia yhteensovittamiseen. Teemassa käydään läpi Lapin kiertotalouden kehittämisen taustoja, prosessia, työkaluja, tarpeita, klusteria sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia.

SITRA Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025

Avainhanke: Arktisen teollisuuden ekosysteemi ja Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta
Kemin Digipolis Oy on kehittänyt teollisuuspalveluja Meri-Lapissa ja Lapissa systemaattisesti jo parikymmentä vuotta yhteistyössä alueen teollisuuden kanssa toimialarajat ylittävästi. Neljä vuotta sitten teollisuudelta ja muilta sidosryhmiltä tuli toive, että Kemi-Tornion seudulla pitää aloittaa systemaattinen prosessi teollisuuden ja yhdyskunnan sivuvirtojen paremman hyödyntämisen edistämiseksi. Työ käynnistettiin välittömästi avoimella ja verkostomaisella toimintatavalla, jossa tietoa jaetaan mahdollisimman avoimesti ja työssä hyödynnetään teollisuuden, oppilaitosten, sektoritutkimuslaitosten ja viranomaisten asiantuntijoita toimiala- ja sektorirajat ylittävästi. Työn aikana on luotu systemaattinen malli prosessista sekä tarvittavia työkaluja, joilla tuotannon ja yhdyskunnan sivuvirtoja hyödyntämistä, teollista symbioosia ja kiertotaloutta pystytään edistämään
yrityslähtöisesti laajassa yhteistyöverkostossa. Luotua konseptia ja työkaluja aletaan seuraavassa vaiheessa pilotoimaan sekä jatkokehittämään laajemmin Pohjois-Suomessa, -Ruotsissa ja Norjassa. Koska työssä on mukana metsä-, metalli-, kaivos- ja energiateollisuutta, on työllä myös selkeät liittymäpinnat metsäperäisten kiertojen ja liikkumisen painopistealueisiin.

Avainhankkeen omistaja: Kemin Digipolis Oy

Muut toteuttajat: Aalto-yliopisto Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä, Motiva, Sitra, Tekes, TEM, Nordregio, Norden, Sintef, Teknologiateollisuus, Lapin AMK, Lappia, GTK, Lapin Liitto, ELY-keskus, Syke, Lapin Yliopisto, Lapin kunnat ja kehitysyhtiöt, Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri, Lapin kaivos- ja teollisuuspalvelutoimijoiden kehittämisverkosto, Agnico Eagle Finland, Ahma ympäristö Oy, Hannukainen Mining Oy, FQM Kevitsa Mining Oy, New Boliden, Metsä Fibre & Metsä Board Oyj, Outokumpu Stainless Oy, Perämeren Jätehuolto Oy, Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy / Esa ja Pojat, Pohjaset Oy, SMA Mineral Oy, Stora Enso Oyj, Tapojärvi Oy, Veljekset Toivanen, Savaterra Oy, Kaidi Finland Oy

Seuraavat toimenpiteet: Toiminnan laajentaminen Lapin lähialueille sekä Suomessa että pohjoiskalotilla; kehittämisresurssien huomattava laajentaminen yhteistyötä syventämällä ydinkehittäjäkumppanien kanssa sekä uusien kumppanuuksien luonti Suomen ja maailman edelläkävijäyritysten kanssa. Uusien kansainvälisten verkostojen luominen. Entistä suurempi painoarvo kiertotaloutta edistävien investointien tukemiseen ja haasteiden taklaamiseen. (ylläoleva teksti on Sitran Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 –julkaisusta)

Lue myös NORDREGIO An ecosystem of Arctic industries in Kemi-Tornio

Uusiouutiset 4-2017 Lapista johtava arktinen kiertotalousalue (Elina Saarinen)

 

Arctic Business Design

Arctic Business Design (ABD) - Arktisen teollisuuden palveluyrityksille uutta kilpailukykyä -projektin kohderyhmänä ovat teollisuuden (teräs-, metsä-, energia-, kaivos-, ajoneuvo- ja puutuoteteollisuuden) palveluliiketoiminnan pk-yritykset Lapissa.

Ohjelmakokonaisuuden tarkoituksena on parantaa Lapin teollisen palveluliiketoiminnan kilpailukykyä. Ohjelman toimenpiteet tukevat Lapin yhteistä teollista kehittämisstrategiaa ja ne tehdään yhteistyössä pohjoisen teollisuusyritysten ja teollisuuspalveluyritysten, Lapin korkeakoulukonsernin eri yksiköiden sekä elinkeinokehittäjien kanssa.

Ohjelmassa kannustetaan teollisia palveluyrityksiä toimintansa jatkuvaan kehittämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden jalostamiseen. Aktivoidaan toimijoita uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemiseen ja hyödyntämiseen sekä toimialarajojen ylittämiseen mm. tuomalla esiin asiakastarpeita, markkinatrendejä, uusia näkökulmia ja julkisen sektorin tarjoamia palveluita.

Lisäksi yrityksiä ja toimijoita rohkaistaan asiakaslähtöisesti vetovoimaisen teollisen osaamisen, älykkäiden teollisuusratkaisujen sekä liiketoiminnan verkostomaisiin kehittämis- ja pilottihankkeisiin edistämällä uusien teknologioiden ja kehittämismenetelmien käyttöönottoa, kehitysideoiden kaupallistamista sekä toimijoiden klusteroitumista potentiaalisten kumppaneiden kanssa.

Tavoitteena on myös edistää teollisten palveluyritysten vientiä, toimijoiden verkostoitumista ja markkinointia seutukunnan ulkopuolelle sekä yritysten ja osaajien sijoittumista Lappiin yhteisellä markkinointiviestintä-brändillä ja työkaluilla kuten Partnerbook.

Lappi EU:n demonstraatioalueena - ECO newsletter

Arctic Business Design-hankkeessa on tehty seuraavat selvitykset, joista lisätietoa saa Kari Poikelalta:
- C&Q-työkalulla suoritettu Lapin teollisuuspalveluyritysten osaamistarveselvitys
- Kaivosten sisääntulo- ja materiaalilogistiikka sekä puuttuvat palvelut -selvitys
- Tarvekartoitus kaivosten yhteiselle HSEQ-tilaajavaatimusselvitykselle
- HSEQ tilaajavaatimukset selvitykset Kittilän ja Kemin kaivoksille
- HSEQ-pilotti pk-yrityksille Kittilän kaivoksen tilaajavaatimusten osalta
- Laivojen purku -esiselvitys
- Kaivospalveluiden yhteiskonsepti

Yhteystiedot

Kari Poikela, ohjelmapäällikkö
Tietokatu 6 94600 KEMI
Puh. +358 50 435 8283
Email: kari.poikela@digipolis.fi

  eu_aluekehitysrahastologo  vipuvoimaaeultalogo   lapin-liitto_logo

NORDREGIO REPORT 2015:1

Arktisen teollisuuden sivuvirrat

Kemi-Tornion tiiviillä alueella 25 kilometrin säteellä toisistaan sijaitsee globaalillakin tasolla ainutlaatuinen metsä-, teräs- ja kaivosteollisuuden keskittymä, joka tarjoaa erinomaisen innovaatioalustan symbioosituotteiden ja teollisen ekosysteemin arktiseksi pilottialueeksi. Kokonaisuutta täydentää alueella lisäksi sijaitseva jätekeskus.

Vuoden alusta on lähtenyt käyntiin arktisen teollisuuden sivuvirtojen kartoitus, jonka päätavoitteena on selvittää alueen liiketoimintapotentiaalin laajempia hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on myös toimijaverkoston kokoaminen, jossa ovat mukana sekä palveluyritykset, teollisuusasiakkaat, asiantuntijat, oppilaitokset että viranomaiset.

Tavoitteena on tunnistaa liiketoimintapotentiaalia omaavia sivuvirtoja ja etsiä niille hyödyntämismahdollisuuksia sekä löytää toimijat kehittämään näistä ekolokeroista uutta liiketoimintaa. Hankkeessa haravoidaan myös mahdollisuuksia liittyen symbioosituotteisiin eli useamman sivuvirran yhdistelmiin, joilla saavutetaan parempi lopputuote.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä on muun muassa tuotannossa syntyvien sivu- ja jätevirtojen dokumentointi (kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet), virtojen hyödynnettävyyden analysointi, potentiaalisten hyödyntämiskohteiden määrittely ja etsintä, potentiaalisten toimijoiden kartoitus ja aktivointi sekä markkina-, teknologia- ja logistiikkaselvitykset.

Yhteystiedot

Kari Poikela, ohjelmapäällikkö
Tietokatu 6 94600 Kemi
Puh. +358 50 435 8283
Email: kari.poikela@digipolis.fi

Teemu Saralampi, projektityöntekijä
Tietokatu 6 94600 Kemi
Puh. +358 40 1977 149
Email: teemu.saralampi@digipolis.fi

FISS -työpaja lappilaisin maustein

eu_aluekehitysrahastologo  vipuvoimaaeultalogo ely-logo

Kemi-Tornio Alueyrityspalvelut
Partnerbook Gateway to arctic innovations
CLT Kiintopuu
Arctic Business Design
Yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittaja