Digipolis Kemin teknologiakylä-20-2

Hankkeet

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting)

Hankkeen tavoitteena on turvata puunkorjuun toimintaedellytyksiä ja samalla edistää kiertotaloutta. Hankkeessa testataan CLT-levyn soveltuvuutta parantamaan pehmeiden kohteiden maaperän kantavuutta ja tilapäisenä siltaratkaisuna esimerkiksi ojien ylitykseen. Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan tuotestandardin mukaisen puutavaran sijaan sahateollisuuden sivuvirroista, joten samalla saadaan tietoa mahdollisuudesta lisätä näin toimialan materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta.

Artikkelisarja hankkeen toteutuksesta ja tuloksista:
CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa - Theseus

Hankeaika:

01.10.2020 -
31.08.2023
31.08.2023

Hankkeen päättoteuttaja:  Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset: 

482 418 €, josta vuoden 2020 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 385 934 €

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020 Ely-keskus

Tytti Ahoranta, projektipäällikkö, metsä- ja sahabiotalous, kiertotalous, Kemin Digipolis Oy

p. 040 504 2257

AURORAL - Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application

AURORAL focuses on increasing connectivity and delivering a digital environment of smart objects interoperable services platforms able to trigger dynamic rural ecosystems of innovation chains, applications and services. Thus, AURORAL contributes to increase economic growth and create jobs in rural areas and to tackle significant societal challenges, contributes to overcoming digital divide between rural and urban areas and to develop the potential offered by increased connectivity and digitisation of rural areas. AURORAL digital environment is demonstrated by cost-efficient and flexible cross-domain applications through large-scale pilots in five European regions. It builds on an open, API-based, interoperable and federated Internet of Things (IoT) architecture and includes a reference implementation supporting flexible integration of heterogeneous services, bridging the interoperability gap of the smart object platforms and creating markets for services in rural areas.

Hankeaika:

01.01.2021 -
31.12.2024
31.12.2024

Hankkeen päättoteuttaja: 

COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, Portugal

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020

Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy

p. 0400 249 620

LTKT2.0 - Lapin kiertotalous 2.0 - Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin teollisen kiertotalouden alueellista kilpailukykyä ja toimenpiteillä luoda edellytyksiä uusille kiertotalousinvestoinneille ja kiertotaloutta hyödyntäville liiketoimintamalleille. Hanke vahvistaa Lapin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria, teollisten kiertotalouden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Toimenpiteissä korostuu etenkin energia- ja materiaalitehokkuus, kiertotalouden uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen.

Hankkeen toteuttamisessa hyödynnetään Kiertotalouskeskuksen (teollinenkiertotalous.fi) osaamista, kontakteja ja verkostoja. Keskeisenä tulostavoitteena on varmistaa ja tukea Lapin teollisen kiertotalouden osaamisen ja kilpailukyvyn kehittymistä myös 2020-luvulla ja tarjota täydentävä väylä myös Lapin kiertotalouden EU-yhteistyön vahvistamiseen.

Hankkeen tuloksena luodaan edellytyksiä ja uusia liiketoimintamalleja kiertotalouden tuomiseksi vahvasti mukaan Lapin yritysten toimintaan.

Hankeaika:

01.06.2020 -
31.08.2023
31.08.2023

Hankkeen päättoteuttaja: 

Kemin Digipolis Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset: 

 1 852 319 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä
1 481 854 €

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020

Tuomas Pussila, johtaja, Kiertotalouskeskus, Kemin Digipolis Oy

p. 050 461 1236

DigiCirc European cluster-led accelerator for digitisation of the circular economy across key emerging sectors

The EU’s transition towards a circular and climate-neutral economy represents an economic and social necessity and an opportunity for businesses and citizens. The role of SMEs in this environment will be crucial. The EU-funded DigiCirc project will permit SMEs to leverage digital technology as a key enabler for innovative circular products, services and business models to meet the goals that EU circular economy policies set. The project will establish and coordinate the DigiCirc innovation network, bringing together a wide range of stakeholders. This ecosystem will establish the foundation for an integrated, dynamic and cross-border/sector open space for innovation performed through the DigiCirc accelerators that are managed by innovation specialists able to transform validated concepts into solid business models towards a commercial launch.

Hankeaika:

01.05.2020 -
31.12.2022
31.12.2022

Hankkeen päättoteuttaja: 

Cap Digital, France

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020

Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy

p. 0400 249 620

MINE.THE.GAP - The mining sector needs sustainable solutions

Raw materials are the basis of most industrial value chains. This is especially true for the industrial and metallic mining, construction, and related sectors. These industries are very important for our industrial, social, and technological progress in the European Union. A viable and responsible minerals and metals mining provides essential assets to our society’s sustainable development, and help us to promote innovation, growth, and a low-carbon, more circular economy. MINE.THE.GAP brings together SMEs from the raw materials and mining sector with companies that have solutions for a more digital, greener, and circular mining value chain. 

Hankeaika:

01.09.2020 -
31.08.2023
31.08.2023

Hankkeen päättoteuttaja: 

FUNDACION ICAMCYL, Spain

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020

Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy

p. 0400 249 620

Baltic Industrial Symbiosis (BIS)

Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisia teollisia symbiooseja ja luoda uutta liiketoimintaa hyödyntämättömistä materiaali- ja energiavirroista. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä pk- että suuryritykset. Lisäksi hankkeen tavoitteena on pohjoismaista yhteistyötä hyödyntäen kehittää teollisia symbiooseja edistävien kehittäjäorganisaatioiden osaamistasoa ja luoda yhteisiä toimintamalleja kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintamallien edistämiseksi.

Hankeaika:

01.01.2019 -
31.12.2021
31.12.2021

Hankkeen päättoteuttaja: 

Symbiosis Center Kalundborg Tanska

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020 Baltic Industrial Symbiosis Interreg Baltic Se Region

Eveliina Nousiainen, projektipäällikkö, vety ja kiertotalous, Kemin Digipolis Oy

p. 040 544 0151

Commercializing forest-based protein – Prosessiteollisuuden sivuvirtaan perustuvan proteiinin kaupallistaminen (CFP)

Yksisoluproteiini (SCP) on kehitetty aikaisemmissa hankkeissa ruotsalaisten, norjalaisten ja islantilaisten kanssa. SCP soveltuu proteiinilähteeksi meriruokateollisuuteen ja sitä voidaan kasvattaa selluteollisuuden jätteen avulla. SCP valmistusta on kokeiltu sellutehtaan jätteen avulla demolaajuudessa ja tulokset kalanruokatesteissä ovat olleet kannustavia. Alustavien teknistaloudellisten selvitysten mukaan SCP:llä on hyvät taloudelliset edellytykset. Koska arvoketjua ei ole vielä toteutettu, tiettyjä epävarmuuksia on liittyen esimerkiksi rahoittajien riskeihin ja tietoisuuteen vaihtoehtoisena kalanravinnon lähteenä. Nämä tekijät ovat esteitä SCP:n tuotteistamisessa.
- Prosessin kustannustehokkuus
- Sijoittajien riskien minimointi
- Tietoisuuden lisääminen

Kemin Digipolis Oy:n osalta hankkeessa kehitetään logistisesti kustannustehokkaita tapoja hoitokalastuksen hyödyntämiseen osana kalanruoan koostumusta. Hankkeen hyötyjinä ovat välittömästi hoitokalastajat ja kalanjalostajayritykset sekä välillisesti kuljetusyritykset ja teollisuuden tuotantolaitokset.

Hankeaika:

13.08.2018 -
31.12.2021
31.12.2021

Hankkeen päättoteuttaja: 

Kemin Digipolis Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset: 

80 000 €, josta vuoden 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 64 000 €.

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020

Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy

p. 0400 249 620

Teollisen kiertotalouden osaamisalusta (TKO)

Hankkeen avulla vahvistetaan Suomen teollisen kiertotalouden kestävää kasvua ja innovaatiotoimintaa. Hankkeessa kootaan alueellisia ja kansallisia voimavaroja ja osaamista kehittäviä kumppanuuksia kansalliseksi osaamisalustaksi uusien teollisen kiertotalouden liiketoiminnan lisäämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi sekä teollisen kiertotalouden osaamisen kehittämiseksi ja levittämiseksi koko Suomen alueella osana koronaepidemian jälkeisiä elvytystoimia.
Hanke vahvistaa jo olemassa olevia kumppanuuksia ekoteollisuuspuistoalueilla sekä luo uusia yhteyksiä yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden (korkeakoulujen) välille.

Hankeaika:

01.09.2020 -
30.06.2022
30.06.2022

Hankkeen päättoteuttaja: 

Kemin Digipolis Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset: 

472 000 €, josta Kemin Digipolis Oy:n osuus 351 000 € ja Lapin ammattikorkeakoulun osuus 121 000 €.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuomas Pussila, johtaja, Kiertotalouskeskus, Kemin Digipolis Oy

p. 050 461 1236

Kansainvälisen yhteistyön, liiketoiminnan ja investointien kehittäminen kaivosteollisuuden globaaleissa arvoketjuissa - GloMine

Kumppanuuden tavoitteena on saada aikaan yhteisiä teollisuusinvestointeja, kuten esim. laajan mittakaavan pilotit, alueiden väliset teknologiakeskittymät ja muut alueiden väliset projektit. Pitkällä aikavälillä maakuntien teollisuutta palvelevan pk-sektorin kilpailukyky globaalissa kilpailussa paranee ja alueiden vetovoima lisääntyy. Lyhyellä aikavälillä kartoitetaan tällä hetkellä kaivannaisklusterissa mukana olevat ja mahdolliset potentiaaliset yritykset sekä relevantit sidosryhmät, aktivoidaan yrityksiä osallistumaan kumppanuuteen ja sitä kautta saadaan yrityksiä mukaan investointiprojekteihin.

Hankeaika:

01.07.2019 -
31.12.2021
31.12.2021

Hankkeen päättoteuttaja: 

Business Joensuu Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset:  212 134 €, josta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)
-määrärahasta Kemin äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon 169 707 €.

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020

Teemu Saralampi, yrityskehittäjä, projektipäälikkö, kiertotalouden asiantuntija, Kemin Digipolis Oy

p. 040 197 7149

Vedyn mahdollisuudet Kemille

Vedyn mahdollisuudet Kemille – hankkeen tavoitteena on kuvata vetytalouteen siirtymisen mahdollisuuksia sekä aikataulua Meri-Lapin näkökulmasta. Hankkeella varmistetaan alueen yritysten oikein mitoitettu ja aikataulutettu panostus vetytalouden liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi halutaan turvata alueen yritysten valmiudet olla mukana ja jopa edelläkävijöinä energiatalouden murroksessa. Hankkeella tarjotaan Meri Lapin toimijoille tietopohjaa vetytalouteen, siihen liittyviin investointeihin sekä kansainvälisiin lähialueilla toteutettaviin vetytaloushankkeisiin. Hankkeella halutaan koota alueen pkyritykset hyödyntämään vetytalouden mahdollisuuksia sekä selvittää yritysten yhteistyömahdollisuuksia vetytalouteen liittyen.

Hankeaika:

01.12.2021 -
31.08.2023
31.08.2023

Hankkeen päättoteuttaja: 

Kemin Digipolis Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset: 

289 990 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston tukea 231 990 €.

Eu Lippu, EAKR aluekehitysrahasto Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020 Ely-keskus

Janne Rautio, projektipäällikkö, vety- ja kiertotalous, Kemin Digipolis Oy

p. 040 196 1114

Meri-Lapin kestävä kasvu

Hankkeella haetaan ratkaisua pk-yritysten kestävän kasvun haasteisiin. Hankeen suunnittelussa on käytetty ELY:n rahoittaman Pk-kasvu hankkeen tuloksia. Pk-kasvu hankkeessa toteutettiin kasvukysely/kasvukartoitus, jolla selvitettiin Kemin, Keminmaan ja Simon alueen yritysten kasvukyvykkyyttä, kasvuhalukkuutta ja niihin vaikuttavia seikkoja. Hankkeen tuloksena saatiin toimialakohtaiset yhteenvedot, joiden perusteella voitiin suunnitella tulevia
kasvua tukevia toimia alueen yrityksille. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty aktiivista keskustelua Kemin, Keminmaan ja Simon kuntien välillä.
Pk-kasvu hankkeen välittömät vaikutukset liittyvät tiedon saantiin yrityskentältä. Hankkeella saatiin aikaan kokonaiskuva palveluista, joita yrityksille on julkisten toimijoiden kautta saatavilla. Tuloksilla voidaan suunnitella ja kohdentaa paremmin tulevia toimenpiteitä ja parhaassa tapauksessa välttää päällekkäisiä toimenpiteitä. Hankkeen haastattelujen tuloksena saatiin toimialakohtainen tilannekuva alueen yrityksiltä, joskin osallistuneita yrityksiä oli
yritysten kokonaismäärään nähden vähän.

Hankkeen tavoitteena on saada yrityksiin osaamista ja kykyä kehittää toimintaansa niin, että nykyisiin ja tuleviin toimintaympäristön muutoksiin pystytään reagoimaan kestävällä tavalla. Kestävyyttä tarkastellaan ja kehitetään yritystasolla sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten näkökulmien kautta. Äkillinen rakennemuutos ja muut toimintaympäristön kriisit (korona ja energia) korostuvat hankkeen tavoitteissa ja niin edelleen toimenpiteissä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kemin, Keminmaan ja Simon pk- ja mikroyritykset, jotka ovat kärsineet/ovat muutospaineen alla, johtuen alueen äkillisestä rakennemuutoksesta, sekä korona- ja energiakriisistä. Toimialat joille hanke pääosin suuntautuu ovat logistiikka, palvelut, metsäala ja teollisuuspalvelut. Hankeen kohderyhmänä on kuitenkin kokonaisuutena em. alueen kaikki mikro- ja pk-yritykset.
Meri-Lapin kestävä kasvu -hankkeen nettisivu

Hankeaika:

01.02.2023 -
31.12.2023
31.12.2023

Hankkeen päättoteuttaja:  Kemin Digipolis Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset:  213 218 €, josta vuoden 2023 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta 191 896 €.

Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020 Ely-keskus EU-lippu, Euroopan sosiaalirahasto

Liisa Koivisto, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy

p. 040 1980 567

CircUpscale

Digipolis ja Kiertotalouskeskus yhdessä Mo I Ranassa, Norjassa sijaitsevan kumppaninsa Kunnskapsparken Helgelandin (KPH) kanssa toteuttaa NPA-valmisteluprojektin “CircUpscale” kootakseen projektikonsortion ja valmistellakseen täyden mittakaavan NPA-hanketta teollisen kiertotalouden edistämiseksi pohjoisella periferialla ja arktisella alueella. Tämä CircUpscale NPA Preparatory -projekti pyrkii kehittämään pohjoiselle ja reuna-alueelle erityisen sopivaa lähestymistapaa edistämään siirtymistä kierto- ja resurssitehokkaaseen talouteen, mukaan lukien kansainvälinen yhteistyö ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Yksi keskeisistä temaattisista kysymyksistä tulee olemaan kiertotalousaloitteiden ja pilottien skaalaus: miten NPA-alueella voidaan edistää skaalautumista ja miten NPA-alueen sisällä tehdään tehokasta yhteistyötä sen suhteen. CircUpscale-projekti sisältää sidosryhmien kartoituksen ja kumppanihaun. Lisäksi kerätään tietoa nykyisistä teollisen kiertotalouden toimijoista ja
toiminnoista sekä kumppanikohtaisista tarpeista alueen toimijoiden vahvuuksien sekä kehitettävien heikkouksien tunnistamiseksi.

Hankeaika:

01.06.2023 -
31.05.2024
31.05.2024

Hankkeen päättoteuttaja:  Kemin Digipolis Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset: 

100.000€, josta Interreg Northern Periphery and Arctic Programme 2021-2027 rahoittaa 59.000€ ja Lapin Liitto kansallisella vastinrahoituksella 14.700€.

Lapin Liitto The Interreg Northern Periphery and Arctic Programme 2021-2027

Ella Saarenpää, yrityskehittäjä, kasvuyritykset, Kemin Digipolis Oy

p. 045 278 0780

Lapin teollisen kiertotalouden kiihdytyskaista

Lapin teollisen kiertotalouden kiihdytyskaista -hankkeen ytimessä on kiihdytyskaista toimintamallin kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto Lapissa sekä kiertotalouden Lapin pk-yrityksille tarjoamien mahdollisuuksien tunnistaminen ja muokkaaminen toteutuskelpoisiksi hyödyntäen asiantuntija- ja korkeakoulun kehittämisympäristöjen toimintoja.

Hankeaika:

01.09.2023 -
31.12.2025
31.12.2025

Hankkeen päättoteuttaja:  Kemin Digipolis Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset:  748 276 €, josta EU-rahoitusosuus 598 618 €

Lapin Liitto Euroopan Unionin osarahoittama

Tuomas Pussila, johtaja, Kiertotalouskeskus, Kemin Digipolis Oy

p. 050 461 1236

Biohiili ja synteettiset polttoaineet – uuden teollisen toiminnan mahdollistajat Lapissa

Kemin Digipolis Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyössä toteuttama hanke keskittyy biohiilen tuotannon ja synteettisten polttoaineiden valmistuksen potentiaalin selvittämiseen Lapissa, samalla tuoden esille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Projektin tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää, luoden samalla uusia mahdollisuuksia Lapin alueelle. Biohiilen ja synteettisten polttoaineiden tuotanto on keskeistä Lapin kestävän kehityksen näkökulmasta, ja Kemin Digipolis Oy on vahva toimija näiden mahdollisuuksien selvittämisessä alueella. Luonnonvarakeskus (Luke) toimii asiantuntevana kumppanina luonnonvarojen tehokkaan ja kestävän käytön tutkimuksessa.

Biohiilen monipuoliset käyttökohteet teollisuudessa, maataloudessa ja viherrakentamisessa mahdollistavat merkittävän kaupallisen toiminnan kehittymisen Lapissa, missä biomassaa on runsaasti. Hankkeessa tutkitaan myös synteettisten polttoaineiden tuotantoa Lapissa, hyödyntäen alueen uusiutuvia energialähteitä ja raskasta teollisuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen teollisuus- ja kuntatoimijat, pk-yritykset, liikenne- ja logistiikka-alan sekä energia-alan yritykset. Tulokset tarjoavat päätöksentekijöille tietoa biohiilen ja synteettisten polttoaineiden tuotannosta ja käytöstä, edistäen alueen kestävää kehitystä. Tavoitteena on tukea Lapin vihreää siirtymää, parantaa alueen energiaomavaraisuutta ja lisätä tietoa biomassojen riittävyydestä ja kestävästä hyödyntämisestä.

Hankeaika:

01.09.2023 -
31.12.2025
31.12.2025

Hankkeen päättoteuttaja:  Kemin Digipolis Oy

Hankkeen kokonaiskustannukset:  515 471 € josta EU-rahoitusosuus 412 375€

Lapin Liitto Euroopan Unionin osarahoittama

Janne Rautio, projektipäällikkö, vety- ja kiertotalous, Kemin Digipolis Oy

p. 040 196 1114

Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains 

Kemin Digipolis Oy on mukana RISE eli Resilient Innovation Ecosystem for EU Value Chains projektissa. Projektin tavoitteena on tukea kestävien innovaatioekosysteemien rakentamista ja vahvistamista sekä auttaa investointihankkeiden tunnistamisessa ensisijaisesti matalasti kehittyneillä Euroopan unionin alueilla. RISE projekti on täysimääräisesti Euroopan unionin rahoittama. Rahoitus tulee Euroopan unionin EDRF rahaston I3 eli Interregional Innovation Investment Instrument rahoitusohjelmasta. Rahoitusohjelman tarkoituksena on tukea Euroopan unionin alueiden Älykkään erikoistumisen (S3) tavoitteita. RISE tukee omalta osaltaan Lapin alueen Älykkään erikoistumisen tavoitteita. Projektin aikana tullaan pilotoimaan rahoitusmallien yhdistämismallia projektin aikana valikoituviin yrityksiin, joilla on investointitarpeita kahdella projektiin osallistuvalla alueella alueella, Severozapadenin alueella Bulgariassa ja Lapin alueella Suomessa. RISE projekti tukee osaltaan Euroopan unionin vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää. Tärkeä kohderyhmä projektissa ovat pienet ja keskisuuret (SME) yritykset. Projektin päävastuullinen toteuttaja ja koordinaattori on Cleantech Bulgaria ja Kemin Digipolis Oy vastaa projektin työpaketista, jossa muun muassa luodaan rahoitusmallien yhdistelmämallipilotti Lapin ja Severozapadenin alueille.

Hankeaika:

01.11.2023 -
31.10.2025
31.10.2025

Hankkeen päättoteuttaja:  Cleantech Bulgaria

Hankkeen kokonaiskustannukset: 

RISE projektin kokonaisbudjetti: 1 239 226,39 euroa, Kemin Digipoliksen kokonaisbudjetti RISE projektissa: 148 453,41 euroa

Interreg Pohjoinen

Tuomas Pussila, johtaja, Kiertotalouskeskus, Kemin Digipolis Oy

p. 050 461 1236

Käynnissä olevat hankkeet

2024-06-19 16:09:04

Päättyneet hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet


2024-06-19 16:09:04

Päättyneet hankkeet