Kasvun rahoittaminen

Usein yrityksen rahoitus koostuu useamman eri rahoituslähteen kokonaisuudesta. Kasvun vaatimaan kehittämistyöhön, kuten tuotekehitykseen, osaamisen kehittämiseen tai uusille markkinoille suuntaamiseen, tarvitaan monesti oman pääoman ja tulorahoituksen rinnalla myös vierasta pääomaa ja/tai oman pääoman ehtoista rahoitusta. 

 

Se tyypillisin rahoittaja - oma pankki

Investointien ja kehittämishankkeiden rahoittaja on usein yrityksen oma pankki. Suorista pankkirahoitteisista lainaratkaisuista voit neuvotella pankkisi kanssa, mutta tarvittaessa Business Kemin yrityskehittäjät voivat auttaa rahoituslaskelmien laatimisessa.

Pankkilainoihin sisällytettävät Finnveran takaukset tai riskipitoisten hankkeiden EU-investointitakaukset saat nykyisin suoraan oman pankkisi kautta. Rahoitusneuvottelun yhteydessä voidaan kartoittaa yrityksesi mahdollisuudet näihin takauksiin.

talous

Julkinen rahoitus

Yritysten kehitystoimintaa tukevat yritystuet ja lainatakaukset ovat rahoittajan (yleensä Suomen valtion tai Euroopan Unionin) investointi ja panostus yrityksiin, joissa nähdään kehitystyön tuloksena syntyvän kansantalouden näkökulmasta hyödyllistä kasvua sekä työpaikkoja.

Voit keskustella Business Kemin maksuttomassa neuvonnassa yrityksesi mahdollisuuksista näihin rahoituksiin ja sparrata ideaasi ennen rahoittajan kontaktointia.

Eri rahoittajien tuotteet

Alla on lyhyesti esitelty yleisimmät julkiset rahoittajat sekä heidän tuotteensa. Rahoituksia on erilaisia ja yleensä ne ovat joko takauksia, lainoja tai tukia/avustuksia. Alla olemme avanneet näiden eroavaisuudet:

TAKAUS = rahoittajan tiettyyn hintaan tarjoamaa vakuutta yrityksesi lainalle.

LAINA = maksullista rahoitusta, joka tulee maksaa rahoittajalle takaisin täysimääräisenä korkoineen.

TUKI = rahoitusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Lähes poikkeuksetta myös omaa rahoitusta tarvitaan. Yleensä "vastineeksi" tuesta rahoittajat haluavat yritykseen syntyvän työpaikkoja ja / tai vientiä.

Logo_ELY-keskus_1

Lapin ELY-keskus

ELY-keskukset tukevat toiminta-alueensa pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.

ELY-keskusten myöntämät rahoitukset ovat tuki-muotoisia: myönnettyä tukea ei tarvitse maksaa takaisin, mutta yritykseltä vaaditaan omaa rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi hankkeiden tulee täyttää rahoitusten muut ehdot.

ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Kehittämisavustuksen kohteet

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Lue lisää

Kehittämispalveluiden kautta ELY-keskus tarjoaa ulkopuolista asiantuntija-apua yrityksen käyttöön. Yrittäjä valitsee itse sopivan asiantuntijan ja hakee ELY:ltä kehittämispalveluista tukea asiantuntijan kustannuksiin.

Palvelussa saat avuksesi kokeneen asiantuntijan kehittämään yritystäsi. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin. Kehittämispalvelut on jaettu viiteen osa-alueeseen: Kasvu ja uudistaminen | Tuottavuus ja talous | Markkinointi ja asiakkuudet | Johtaminen ja henkilöstö | Innovaatioiden kaupallistaminen

Lue lisää

Logo_Finnvera_1

Finnvera

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). Se tarjoaa rahoitusta takausten ja lainojen muodossa yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Rahoituksilla vahvistetaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. 

Yrityksesi voi käyttää Finnveran myöntämiä takauksia vakuutena pankeilta tai muilta rahoittajilta saamillesi luotoille ja muille vastuusitoumuksille. Suomen valtio vastaa Finnveran myöntämistä takauksista. Finnveran takaustuotteiden nimet kertovat, mihin liiketoimintasi kehitysvaiheisiin ne on tarkoitettu.

Alku- ja pk-takaus ovat takauksia, jotka oma pankkisi hakee suoraan rahoitusneuvottelujen yhteydessä Finnveralta sinun puolestasi.

Lisätietoa Finnveran takauksista

 

Tärkein kriteeri Finnveran lainoille on se, että ne loksahtavat yrityksesi elinkaarella oikeaan paikkaan ja tarkoitukseen: kun olet perustamassa tai aloittamassa yritystäsi, investoimassa tai satsaamassa kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

Lisätietoa Finnveran lainoista

Logo_Leader_Perapohjola_1

Peräpohjolan Leader

Peräpohjolan Leader ry on Simon, Tervolan, Keminmaan, Kemin, Rovaniemen ja Ranuan alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä.

Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta sekä kansainvälistä toimintaa. Näin pystytään lisäämään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.

Leaderin Yritystuet


Koska Leaderin tehtävä on edistää maaseudun elinvoimaisuutta, Kemin keskusta-alueella toimivat yritykset eivät kuulu Leader-rahoituksen piiriin. Sisäsatama on tästä poikkeus.

Tarkempi Leader aluerajaus

 

Logo_Business_Finland_1

Business Finland

Business Finland tarjoaa tuki-muotoista rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. 

Voit tehdä Business Finlandin 5-10 min kartoituksen yrityksenne soveltuvuudesta Business Finlandin asiakkaaksi, jolloin saat sähköpostiisi raportin kasvupotentiaalistanne. Toimittamalla sähköpostitse saamasi raportin Business Kemin yritysneuvojalle, voit yhdessä meidän kanssa miettiä yrityksenne seuraavia kehitysaskelia.

Kartoita yrityksenne kasvupotentiaali

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Lue lisää

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcap-yrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin. Innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, ei siis pelkästään tuotteen tai palvelun teknistä toteutusta. Tavoiteltavalla lopputuloksella pitää olla uskottava etu mahdollisiin kilpailijoihin nähden.

Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin toteuttamiseksi.

Lue lisää

Into-rahoituspalvelu on tarkoitettu startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. 

Rahoituksen avulla yrityksesi voi ostaa parasta mahdollista asiantuntijapalvelua vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR) tai palkata väliaikaisesti asiantuntijan tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä.

Lue lisää

Explorer-rahoituksien avulla voit palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota pk-yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen.

Lue lisää

Materiaalikatselmus selvittää, paljonko yrityksesi toiminnassa syntyy hävikkiä, mikä on hävikin hinta ja miten sitä voidaan vähentää. Materiaalitehokas toiminta parantaa kilpailukykyä, pienentää hiilijalanjälkeä ja on konkreettinen vastuullisuustoimenpide. Materiaalitehokkuus on kiertotaloutta.

Business Finland rahoittaa 50 % katselmusprojektin kustannuksista, jopa 15 000 euroa / katselmus.

Materiaalikatselmusten kautta löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3 % liikevaihdosta. Taloudellisten säästöjen lisäksi tuotetaan ympäristösäästöjä, kun raaka-ainekäyttö ja jätemäärä vähenevät.

Materiaalikatselmus on konkreettinen vastuullisuustoimenpide, jonka tulokset ovat hyödynnettävissä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon.

Lue lisää

Onnistu rahoitusneuvottelussa!

Vaikka sinulle ideasi on päivänselvä ja rahoitustarve sekä hyödyt ilmeisiä, tulee investointi- ja kehittämispanostuksesi myydä rahoittajalle. Todennäköisemmin vihreä valo välkähtää, kun...

Olet selvittänyt omarahoituksen riittävyyden ja tehnyt realistiset rahoituslaskelmat.

Olet perehtynyt rahoittajan myöntökriteereihin. Rahoittajaa sitoo tietyt ehdot, jotka sinun tulee kyetä osoittamaan.

Olet sparrannut ideaasi ja käynyt läpi rahoituslaskelmasi yrityskehittäjän maksuttomassa neuvonnassa.

Pääoma- ja riskirahoitus

Hieman vähemmän käytettyjä ja erilaisia ratkaisuja yrityksen rahoitukseen on myös olemassa.

Pääomasijoitus

Oman pääoman ehtoinen rahoitus on vakuudetonta. Pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat ja tuo yleensä mukanaan yhtiön hallitukseen uutta osaamista. Rahoittajat saavat palkkionsa, kun yritys menestyy.

Pääomasijoitus sopii yritykselle, jolla on voimakkaat kasvutavoitteet ja näkymät. Pääomasijoituksen saaminen edellyttää yritykseltä sitä, että tuotteella tai palvelulla on selkeää kilpailuetua. Lisäksi yrityksen johdolta vaaditaan vahvaa sitoutumista yritystoiminnan kehittämiseen. Omistajien on oltava valmiita antamaan pääomasijoittajalle rahoitusta vastaan omistusosuuden yhtiöstä. Tämä on luonnollisesti vaikeaa. Vaikka alkuperäisten omistajien suhteellinen omistusosuus kaventuisikin sijoituksen myötä, voi omistuksen arvo olla tulevaisuudessa paljon suurempi, jos koko yrityksen arvo nousee.

Suomen pääomasijoitusyhdistys edistää pääomasijoittamisen toimintaedellytyksiä Suomessa. Varsinaiset jäsenet ovat Suomessa pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Liitännäisjäsenet ovat suomalaisella pääomasijoitustoimialalla muuten vaikuttavia tahoja.

yrityksen ystävä

Bisnesenkelit

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Verkostoon kuuluu yli 650 hyväksyttyä bisnesenkeliä ja verkosto on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista. Toiminta perustuu haluun vaikuttaa suomalaisen liike-elämän kehittymiseen, talouden kasvuun ja uusien työpaikkojen syntyyn kasvuyritysten kautta. Startup-yritykset voivat jättää yritysprofiilin Fibanin palveluun enkelisijoittajien nähtäville

Business-enkelien verkosto.

Sparraamme ideaa kanssasi!

Business Kemin väki on apunasi selkeyttämässä kehittämistoimienne rahoitusvaihtoehtoja. Olipa rahoitusratkaisu millainen tahansa, sen edellytyksenä on huolellinen suunnittelu sekä laskentatyö, jossa Business Kemin asiantuntijat voivat olla apuna. Voit myös ennen rahoittajan tapaamista sparrata ideaasi meidän kanssa.

Tuula Saarela
yrityskehittäjä, rahoitusneuvonta ja aloittavien yrittäjien neuvonta
Tuula Saarela tuula.saarela@digipolis.fi
040 128 7272
Ella Saarenpää
yrityskehittäjä, kasvuyritykset
Ella Saarenpää ella.saarenpaa@digipolis.fi
045 278 0780