Julkiset hankinnat

 

 

Kemin hankinnat


Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara- ja palvelu- tai rakennusurakkahankintoja, joita julkinen toimija ostaa oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisia hankkijoita ovat valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä valtion liikelaitokset ja muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt. Julkisia hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).
 

Hankintalain tarkoitus on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä parantaa yritysten kilpailukykyä. Sen pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät tarjousportaaleista, joista yritykset pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuun.

 

Miten pääsen mukaan?

 

  • Luo käyttäjätunnukset tarjousportaaliin, ilmainen rekisteröityminen
  • Katso tarjouspyynnöt tarjousportaaleista
  • Tarkista soveltuvuusvaatimukset
  • Tarkista että tarjouksesi vastaa kysyttyä
  • Katso tarjousten vertailuperuste ja huomioi se tarjouksessa
  • Jätä tarjous!

Lisäapua hankintaosaamisen kehittämiseen

Julkisten hankintojen tietopankki Kemin hankintaopas
Onko minusta yrittäjäksi?

Kasvata omaa hankintaosaamista - yleistä hankinnoista

1
Tarjousportaalit

Tarjousportaalit ovat sivustoja, joiden kautta voit jättää tarjouksen Kemin kaupungin tarjouspyyntöihin. Tarjousportaaleita on kaksi, joihin hankinnat jakautuvat kynnysarvojen eli hankinnan arvon mukaan: Pienhankintapalvelu.fi ja Tarjouspalvelu.fi
Nähdäksesi tarjouspyynnöt sinun tulee rekisteröityä palveluun, rekisteröityminen on ilmaista. Ohjeet tarjousportaaleiden käyttöön löydät kohdasta ”Ohjeet ja oppaat”.
HILMA on julkisten hankintojen ilmoituskanava, josta löydät kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt, tietopyynnöt ja muut hankintoihin liittyvät ilmoitukset.

 

 

2
Kynnysarvot

Hankintalaissa on asetettu kynnysarvot eli eurorajat, joiden mukaan hankinnat määritellään hankinnan arvioidun arvon mukaan joko pienhankinnaksi, kansalliseksi hankinnaksi tai EU-hankinnaksi. Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Katso voimassa olevat kynnysarvot: https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot

3
Soveltuvuusvaatimukset

Soveltuvuusvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia tarjoavalle yritykselle. Vähimmäisvaatimuksilla varmistetaan hankinnan toimittajan sopivuus hankinnan toteutukseen, tällaiset vaatimukset voivat kohdistua esimerkiksi yrityksen kapasiteettiin, pätevyyksiin tai lupiin. Soveltuvuusvaatimukset esitetään tarjouspyynnöllä. 

Hankinnoille on asetettu strategisia tavoitteita ja yksi niistä on harmaantalouden torjuminen. Hankinnoissa velvoitamme harmaantalouden torjumiseksi tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymistä tarjoajilta.

4
Hankinnan kriteerit

Hankinnan kriteereillä varmistetaan hankittavan tuotteen soveltuvuus hankinnan käyttötarkoitukseen sekä niillä voidaan hakea vaikkapa ympäristöystävällisyyttä. Kriteerit voivat koskea tuotteen teknisiä ominaisuuksia, palvelun vasteaikaa tai urakassa käytettäviä materiaaleja. Hankinnan kriteerit esitetään tarjouspyynnöllä.

5
Tarjouspyynnön osa-alueet

Tarjouspyynnön isompi kokonaisuus voidaan jakaa pienempiin osiin eli osa-alueisiin. Tämän tarkoituksena on yleensä mahdollistaa ja parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun, mikäli kapasiteetti ei riitä ison kokonaisuuden hallintaan.

 

6
Valintaperusteet

7
Yhteistarjous

8
Tarjousportaalin hakuvahti

9
Liian alhainen hinta / Hintavarauma

10
Miksi tarjous hylättiin?

Roolit julkisissa hankinnoissa


Tarjoaja

Seuraa sinua kiinnostavia julkisia hankintoja. Osallistu markkinavuoropuheluun ja kysy rohkeasti, jos tarjouspyynnöllä on epäselvyyksiä tai virheitä. Jätä tarjous tarjousaikana. Hankintapäätöksen julkaisusta 14 päivää muutoksenhakuaikaa.

Hankintayksikkö

Lähettää markkinavuoropuhelukutsut sekä valmistelee tarjouspyynnöt tarjousportaaliin. Tarkistaa tarjoukset määräajan jälkeen. Suorittaa tarjousten vertailun ja valmistelee hankintapäätöksen yhdessä hankintaa suorittavan toimialan kanssa. Julkaisee hankintapäätöksen.


Hankintaneuvoja

Neuvoo tarjoajaa tarjousaikana.

Pajarinrannan päiväkoti, Kuva: Venla Kakko

HANKINTOJEN TULEVAISUUS - KEMI

Kemin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.11.2020 (§ 400) Kemin kaupungin hankintaohjelman. Hankintaohjelma ohjaa koko kaupungin hankintatoimintaa, jossa määritellään kaupungin hankintojen strategisen tason tavoitteet, linjaukset, päämäärät, mittarit ja toimeenpano.

Hankintaohjelma on johdettu Kemin kaupunkistrategiasta, jossa määritetään kolme strategista päämäärää:

• Vetovoimainen kaupunki: Tavoitteena on lisätä yritysyhteistyötä sekä tietoa kaupungin hankinnoista ja toimintaperiaatteista. Markkinatuntemus, markkinavuoropuhelut sekä avoimuus ovat keskeisessä roolissa. Kaupunki pyrkii työllistämään hankinnoilla, edistämään korkeaa paikallisuusastetta ja ehkäisemään harmaata taloutta.

• Hyvinvoiva asukas ja sujuva arki: Hankinnoissa tähdätään laatuun ja kustannustehokkuuteen. Tavoitetta edistetään standardisoimalla hankintoja ja asettamalla toimittajien ja palveluntuottajien määrille strategisia tavoitteita.

• Vihreä ja kestävä Kemi: Tavoitteena on ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden edistäminen ja hankintojen tekeminen kokeilevasti ja kehitysmyönteisesti.

Kaupungin hankintoja ohjaa myös maaliskuussa 2020 myönnetty ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti, joka tuo ympäristönäkökulman arvioinnin osaksi jokaista hankintaa. Ympäristöön liittyviä laatukriteereitä voivat olla tuotteiden ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys, ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt, työssä käytettävien kemikaalien ja menetelmien ympäristöystävällisyys, yrityksen ympäristösertifikaatin tai sitä vastaava toiminta sekä yrityksen ympäristöpolitiikka. Tämän tarkoituksena on kannustaa yrityksiä ympäristöystävällisempään toimintaan ja antaa tarjouskilpailussa arvoa yrityksen panostukseen laatupisteillä.

 

Paikallisuusaste 2019

Hankintaohjelma luo strategisen perustan kaupungin hankintojen johtamiselle, kehittämiselle ja vaikuttavuuden mittaamiselle. Jatkossa hankinnoille laaditaan vuosittainen toimenpideohjelma ja kaupungin toimialat laativat vuosittaiset hankintasuunnitelmat, jotka käsitellään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kemin kaupungilla on keskitetty hankintatoimi, jonka tarkoituksena on kehittää ja parantaa kaupungin hankintoja niin kaupungin kuin tarjoajien ja loppukäyttäjien näkökulmasta. Kehityksen kohteita ovat mm. markkinavuoropuheluiden ja tiedottamisen lisääminen, tarjouspyyntöjen parantaminen ja palautteiden huomioiminen tarjoajilta sekä loppukäyttäjiltä.

Hankinnoilla pyritään lisäämään paikallista vetovoimaa, mutta miksi paikallisia ei saa suosia?
Hankintalain mukaan tarjouskilpailujen on oltava tasapuolisia ja avoimia kaikille yrityksille, joten suosimalla tarjouspyynnöllä paikallista yritystä, rikotaan hankintalain tarkoittamaa tasapuolisuutta ja avoimuutta.

Miten paikallista vetovoimaa sitten voidaan lisätä hankinnoilla?
Mahdollistamalla paikallisten yritysten tarjoaminen, lisäämällä yrityskentän osaamista julkisista hankinnoista, kehittämällä tarjouspyyntöjä ja panostamalla markkinavuoropuheluihin sekä aktivoimalla ja kannustamalla paikallisia yrityksiä.

Hankintojen paikallisuusaste
Hankintojen paikallisuusaste on otettu käyttöön Kemin kaupungilla yhdeksi hankintojen mittariksi. Paikallisuusaste näyttää kuinka suuri osuus Kemin hankinnoista kohdistuu Kemiin, Meri-lappiin tai muualle Suomeen. Paikallisuusaste on laskettu yritysten kotipaikkakunnan ja toimipisteiden mukaan. Huom. paikallisuusaste on hankintatoimen työn näkökulmasta laskettu, siinä ei ole mukana kaikkia soten kustannuksia, esim. Mehiläinen Länsi-Pohja. Tulossa myöhemmin toinen versio, joka sisältää ed. mainitut.

 

Paikallisuusaste

Hankintojen prosessi

Vältä näitä tarjousta tehdessä

Jätän tarjouksen valmistelun viimeiseen päivään

En lue tarjouspyynnön kaikkia dokumentteja läpi

En ymmärrä tarjouspyyntöä, en kysy

En lue kysymykset ja vastaukset osiota

Tarjoan jotain muuta kuin pyydettyä

Jätän hintavarauman

Mansikkanokan kuntoilutelineet, Kuva: Pekka Haapaniemi

Maksutonta apua tarjouksen tekemiseen
saat Lapin hankintaneuvojalta

business kemi henkilö
Lapin yrittäjien hankintaneuvoja

Uuden hankintaneuvojan
valintaprosessi on kesken