Arktisuus-pilotissa käytännön toimenpiteitä pk-yritysten viennin aikaansaamiseksi ja lisäämiseksi

 

arktisuushanke

 

Kemin ja Digipolis Oy:n vetämän ja Työ- ja Elinkeinoministeriön asettaman Arktisuus-pilotin (1.1.2014–31.5.2016) tavoitteena on löytää suomalaisille teollisuuden ja rakennusalan pk-palveluyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia pohjoisilta markkinoilta. Arktisuus-pilotissa on kehitetty vientiprosessikonseptia, jonka tavoitteena on saada pk-yrityksiä mukaan viennin vaiheisiin ja lopulta vientiyrityksiksi. Kohdealueena ovat olleet pohjoiset lähimarkkinat – Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja.

Arktisuus vientiprosessikonseptin keskeisissä toimenpiteissä keskitytään pk-yritysten vientikaupantekovalmiuksien edistämiseen sekä pk-yritysten käytännön oppimiseen uuden markkinan kaupantekotavoista ja -vaiheista. Perinteisesti suomalaiset vienninedistäjät ja yrityskehittäjät ovat toimineet vientiprosessin alkupäässä kartoittaen potentiaalisia pk-yrityksiä, antaen kohdemarkkinatietoutta, aktivoineet pk-yrityksiä vientisuunnitelmien miettimiseen, järjestäen messuosallistumisia ja tutustumismatkoja sekä parhaassa tapauksessa viemällä pk-yrityksiä potentiaalisten asiakkaiden kynnykselle.

Arktisuus vientiprosessikonseptissa tehdään enemmän. Vientiprosessin toteuttamisen painopiste ja käytännön toimenpiteet sijoittuvat vientiprosessikonseptin loppupäähän eli siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun pk-yritys on päässyt potentiaalisen asiakkaan kynnykselle. Pilotin kokemuksiin perustuen tiedetään, että tästä se vientityö vasta todellisuudessa alkaa. Tästä on vielä pitkä matka varsinaiseen kaupantekoon. Pk-yrityksen on rakennettava luottamus ja kumppanuuden perusta potentiaaliseen asiakkaaseen, jotta voisi edes päästä vastaamaan tarjouspyyntöön. Tähän vaiheeseen pk-yritykset tarvitsevat eniten tukea ja innovointia, jota ne eivät valitettavasti tänä päivänä saa, koska kehitystoimijat ovat tulkinneet julkisen rahoituksen ylettyvän ainoastaan potentiaalisen asiakkaan kynnykselle asti. Arktisuus-pilotissa on todistettu ko. tukitoimien tarpeellisuus, eikä vientiprosessikonseptin toimet ole millään tavalla ristiriidassa julkisen rahoituksen ehtojen kanssa. Arktisuus vientiprosessikonseptissa pk-yritykset tekevät itse mahdolliset kaupat. Arktisuus vientiprosessikonsepti tulee jälkeenpäin seuraamaan, toteutuivatko kaupat sekä miten kumppanuus etenee. Onnistumisista tullaan viestimään ja näin luomaan uskoa muillekin pk-yrityksille.

Arktisuus-pilotin toimissa 2014–2015 on ollut mukana yhteensä noin 300 pk-yritystä omilla panoksillaan koko Suomen alueelta. Pilotin vientitoimenpiteissä mukana olevat yritykset ovat edustaneet Suomi-tiimiä. Kemi-Tornion seudun lisäksi muut Arktisuus-pilottiosapuolet ovat Rauma, Lieksa ja Suupohja. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Tunturi-Lapin Kehitys Ry, Kainuun Etu Oy, KOSEK Oy, JOSEK Oy, Team Finland, ELY-keskus ja Finpro.

Arktisuus-pilotin toimia 2014–2015

•Perämeren kaaren yhteiskuntarakentaminen Luulajassa 3.–4.12.2015 •Arctic Circular Business -verkoston rakentaminen lähimarkkinoille ja EU:n pilottiprojektin valmistelu

•Arctic Business Europe -tukikohdan perustamisen tarpeen selvittäminen Pohjois-Ruotsiin

•Pohjois-Ruotsin Malmikentät vierailuohjelma 19.–23.10.2015

•Arktisuus Suomi Road Show ”Malmikenttien uudelleen rakentaminen” 24.–27.8.2015 •Pohjois-Ruotsin kaivosteollisuus (LKAB) ja infrarakentaminen (Kiirunan ja Malmivaaran uudelleenrakentaminen) vientiprosessiosio 16.2.–31.5.2015

•Norjan telakka-, öljy- ja kaasuteollisuus, infrarakentaminen vientiprosessiosio 1.5.2014–28.2.2015

•Em. lisäksi lukuisten pk-yritysten viemistä potentiaalisille asiakkaille

Topics: Digipolis Uutiset

Viimeisimmät Uutiset