Ajankohtaista

Kiertotalouskeskus sai uutta pontta EU:n kiertotalouspaketista muutoksen läpiviemiseen

31.03.2022

EU:n keskiviikkona julkaisema kiertotalouspaketti pitkäikäisemmistä tuotteista, paremmasta tuotesuunnittelusta, pienemmästä ympäristökuormasta ja kestävistä tekstiileistä tukee Kiertotalouskeskuksen työtä kiertotalouden ja kiertotalousliiketoiminnan edistämiseksi.

Kiertotalouskeskus FULL SIZE-9

Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila pitää EU:n kiertotalouspakettia tervetulleena. 

- Kiertotalouden edistämiseen tarvitaan uutta osaamista ja ajattelutavan muutosta. EU:n uusi kiertotalouspaketti antaa työllemme hyvää pontta, sillä se tukee sitä, mitä mekin jo nyt teemme, sanoo Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila

Tuotteiden tulee olla kestäviä ja korjattavia, päivitettäviä ja muunneltavia, uudelleenkäytettäviä ja uudelleenvalmistettavia sekä turvallisesti kierrätettäviä. Tavoitteena on tehdä tuotanto- ja kulutustavoista vastuullisempia ja kestävämpiä luonnonvarojen säästämiseksi. Lisäksi komissio julkaisi EU:n strategian kestäviä tekstiilejä varten. 

Ekosuunnittelun vaatimusta laajennetaan 

Kestävien tuotteiden aloitteen ydin on energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista annetun direktiivin (ekosuunnitteludirektiivi) kumoaminen ja sen korvaaminen uudella asetuksella. Sääntelyn soveltamisalaa laajennetaan koskemaan keskeisiä tuoteryhmiä, joissa käytetään paljon luonnonvaroja, ja joille on jo olemassa kiertotalouteen pohjautuvia ratkaisuja.

Ekosuunnitteludirektiiviä on tähän asti sovellettu vain energiaan liittyviin tuotteisiin, pääasiassa niiden energiatehokkuuden lisäämiseksi ja eniten energiaa kuluttavien laitteiden poistamiseksi markkinoilta.

Muutosten tavoitteena on ottaa tuotteiden kiertotalous paremmin huomioon energiatehokkuuden lisäksi ja asettaa pakollisia vähimmäisvaatimuksia keskeisille tuoteryhmille ja siten kannustaa tuotesuunnittelun avulla tekemään tuotteista kestäviä, huollettavia ja korjattavia sekä turvallisesti kierrätettäviä.

Tuotesuunnittelun merkitys kestävyyden ja kiertotalouden edistämisessä on erittäin suuri. Jopa 80 prosenttia tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa. Kohdistamalla vaatimuksia tuotesuunnitteluun voidaan vaikuttaa heti arvoketjun alkupäässä.

- Tämän kaltainen muutos vaatii paljon uutta monialaista osaamista ja ennen kaikkea uudenlaista ajattelua, jotta uudenlaisia innovaatioita voisi esimerkiksi vielä hyödyntämättömistä sivuvirroista syntyä. Muutos vie myös aikaa, se ei tapahdu hetkessä, Pussila sanoo.

Tuotteille digipassi ja kuluttajat mukaan vihreään siirtymään

EU suunnittelee myös digitaalista tuotepassia. Tuotepassin avulla kuluttajat ja muut kiertotalouden toimijat saavat tietoa muun muassa tuotteiden korjattavuudesta ja materiaaleista niiden elinkaaren aikana. Komissio aikoo lisäksi vauhdittaa vihreitä julkisia hankintoja, uusia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja sekä kieltää myymättömien kestokulutustavaroiden hävittämisen.

Osana kiertotalouspakettia komissio julkaisi myös aloitteen, jonka tavoitteena on voimaannuttaa kuluttajia kohti vihreää siirtymää. Tähän liittyen myöhemmin tänä vuonna julkaistaan myös tavaroiden korjauttamiseen kannustava aloite (right to repair). Tavoitteena on kannustaa korjauttamaan tavaroita ja ostamaan käytettyjä tavaroita uusien hankkimisen sijasta.

Tekstiilit tärkeä tuoteryhmä

Tekstiilistrategian päätavoitteena on soveltaa kiertotalouden periaatteita tekstiilien koko arvoketjuun: tuotantotapoihin, materiaalivalintoihin ja tuotesuunnitteluun, kulutustapoihin, poistotekstiilien keräykseen, uusioraaka-aineiden kehittämiseen ja markkinoiden vahvistamiseen. Pakollisilla tuotekohtaisilla ekosuunnitteluvaatimuksilla lisätään tekstiilien kestävyyttä, korjattavuutta, uudelleenkäyttöä sekä kierrätystä uusiomateriaaleiksi. Komissio aikoo myös muun muassa kieltää myymättömien ja palautettujen tekstiilien tuhoamisen, puuttua mikromuovipäästöihin ja ottaa käyttöön digitaalisen tuotepassin tekstiileille.

Rakennustuoteasetuksesta muutosehdotus

Tärkeä osa komission julkaisemaa kiertotalouspakettia on EU:n rakennustuoteasetuksen muutosehdotus. Rakennustuoteasetuksen uudistaminen vahvistaa ja uudistaa vuodesta 2011 voimassa ollutta sääntelyä. Se luo yhdenmukaisen tavan arvioida ja huomioida rakennustuotteiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Tarkoitus on varmistaa, että rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus toteuttaa vaatimusta kestävämmistä, korjattavista, kierrätettävistä ja helpommin uudelleen valmistettavista rakennustuotteista.

Rakennuksiin käytetään 50 prosenttia luonnonvaroista, ja yli 30 prosenttia koko EU:n jätteistä koostuu rakennusjätteestä. EU energiakulutuksesta 40 prosenttia ja 36 prosenttia energiaan liittyvistä kasvihuonepäästöistä liittyy rakennuksiin.

Komission aloitteella on tarkoitus helpottaa myös standardisointitahojen työtä yhtenäisten eurooppalaisten standardien luomiseksi. Lisäksi tehokkaampi markkinavalvonta yhdessä selkeämpien talouden toimijoita ja jakeluketjuja ohjaavien sääntöjen kanssa edistäisi rakennustuotteiden liikkumista sisämarkkinoilla.

Rakennustuoteasetuksen uudistus tarjoaa myös digitaaliset työkalut - digitaalisten tuotteiden passin ja rakennustuotteiden tietokannan - joiden on tarkoitus vähentää hallinnollista taakkaa.

TEKSTI: SOILE SUVANTO

KUVA: JARNO VUORINEN

LÄHDE: VALTIONEUVOSTO,  EU