Mitä teemme

Mitä Kiertotalouskeskus tekee?

Maailma tarvitsee pikaisesti edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kehittämällä parhaita hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuja, Suomi voi luoda ensimmäisten joukossa uudella tavalla kestävää hyvinvointia ja menestystä. Suomi onkin edelläkävijä kiertotaloudessa kansainvälisessä mittakaavassa. Yksi suomalaisen kiertotalouden edelläkävijöistä on puolestaan Kemi-Tornion alueen teolliset symbioosit.

 

Kiertotalouskeskus syntyi valtakunnallisesta tarpeesta

Jotta Kemi-Tornio alueen teollisen kiertotalouden toimintamallit leviäisivät koko Suomeen, Sitra on halunnut tehdä yhteistyötä alueen osaajien ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Sitran rahoitus ja yhteistyö Kemin kaupungin kanssa edistävät teollisen kiertotalouden koulutusta ja osaamista valtakunnallisesti.

Sitran johdolla Suomelle laadittiin vuonna 2016 maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden toimintaohjelman tiekartta, jonka tavoite oli luoda yhteiskuntaan yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot. Sitra nimesi yhdeksi tiekartan avainhankkeeksi Kemin Digipoliksen vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan. Seuraava askel oli hanke, jossa perustettiin Teollisten Symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus Kemi-Tornioon.

Hankkeen tavoitteena oli kuvata teollisten symbioosien toimintamalli operatiivisella tasolla ja laatia teollisten symbioosien käynnistämisen ohjeistus, järjestää avoimia workshopeja, joissa esitellään toimintamallien jalkauttamista sekä tunnistaa tarvittavia lainsäädäntömuutoksia ja kannusteita teollisten symbioosien edistämiseksi (erityisesti EU-komission aloite tunnistaa jäte-, ja tuotelainsäädäntöjen ja kiertotalouden liittymäpinnat).

Kemiin perustetun kierto- ja biotalouskeskuksen perustajina ja ydintoimijoina ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu. Osaamiskeskuksen perustaminen oli looginen jatko Digipoliksen työlle kiertotalouden edistämisessä. Digipoliksen teollisen kiertotalouden asiantuntijatiimi on keskuksen käytössä. Kierto- ja biotalous ovat Kemin kaupungin strategisia kehittämisaloja. Kemin kaupunki haluaa vauhdittaa Kemin Digipolis Oy:n viime vuosien menestyksellistä kiertotalouden kehitystyötä sekä kaupungin ja kansallisenkin elinvoiman luomista.

 

Panostuksia kiertotalouteen niin alueen yritysten kuin koulutuksen osalta

Lapin ammattikorkeakoulu valitsi kierto- ja biotalouden kehittämisen strategiseksi painopistealakseen ja panosti projektien lisäksi vuosittain yli 200 000 euroa. Lisäksi ammattikorkeakoulu satsasi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä opetuksen kehittämiseen vuosien 2017-2019 aikana noin 400 000 euroa. Kiertotalouden koulutusmoduuli käynnistyi vuonna 2018.

Keskuksen tavoitteena on kiertotaloutta harjoittavien yritysten toimintaympäristön kehittäminen kilpailukykyisemmäksi. Autamme yrityksiä kehittämään kiertotalousliiketoimintaa ja –tuotteita antamalla asiantuntija-apua, hakemalla rahoituksia, yhdistämällä toimijoita sekä luomalla verkostoja ja konsortioita, edesauttamalla pilotointeja ja skaalauksia jne.

Yksi olennainen osa keskuksen toimintaa on teknisen tiedon kerääminen (esim. toimintamallit, benchmarkkaukset, potentiaaliset sivuvirrat ja niihin liittyvät haasteet sekä mahdollisuudet) ja jakaminen myös laajemmin Suomessa sekä Euroopassa sisältäen toiminnan kansaintajuistamisen esimerkiksi menestystarinoiden avulla eri kohderyhmille, kuten: päättäjät, virkamiehet, suunnittelijat, opettajat, opiskelijat jne.

 

Ekoteollisuuspuistot verkostoituvat

Tärkeä osa Kiertotalouskeskuksen toimintaa on Ekoteollisuuspuistojen verkosto, jonka avulla jalkautetaan toimintamalleja ja viedään samalla eteenpäin niitä sekä edistetään kiertotaloutta. Kiertotalouden toimintamallit ovat yksi osa tiekarttaa, jota olemme myös kehittämässä. Teollisten symbioosien toimintamalli -hanke liittyi vahvasti Kiertotalouskeskuksen käynnistykseen.

Kierto- ja biotalouskeskuksen perustajien ja ydintoimijoiden lisäksi verkostoon kuuluvat Riihimäen kaupungin ja Fortum Oy:n kiertotalouskylä, Smart Chemistry Park Turussa, Kokkola Industrial Park, Nokian kaupungin ja Verte Oy:n ja bio- ja kiertotalouden yritysalue Eco3, kehitysyhtiö Posintra ja Nesteen Kilpilahden alue Porvoossa, kehitysyhtiö Prizztech ja Pori-Harjavallan teollinen keskittymä, Metsäjaanu Salossa, Kemijärven Kehitys Oy ja Patokankaan bioteollisuuspuisto sekä Forssan kaupunki ja Envi Grow Park.

 

Kansainvälinen teollisten symbioosien verkosto

Kemin Digipolis on perustajajäsen pohjoismaisessa teollisen kiertotalouden verkostossa (Nordic Industrial Symbiosis Network). Pohjoismaisessa verkostossa on jäseniä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Pohjoismaisessa teollisen kiertotalouden verkostossa on toimijoita muun muassa teollisuusklustereista, teollisen kiertotalouden tutkimukseen erikoistuneita yliopistoista sekä ekoteollisuuspuistoista. Pohjoismainen verkosto avaa uusia teollisen kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia sekä täydentää kansallisia yhteistyöverkostoja.

Kiertotalouskeskuksen kansainvälinen yhteistyö kattaa Euroopan lisäksi etenkin Aasian. Osallistuminen Sitran World Circular Economy Forum -konferenssiin Japanin Yokohamassa 2018 on esimerkki Kiertotalouskeskuksen kansainvälisistä verkostotapahtumista. Myös Kiina- ja yleisestikin kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen on Kiertotalouskeskuksen keskeinen tavoite.