Teollisen kiertotalouden haasteet

Teollisen kiertotalouden haasteet Suomen teollisuuden näkökulmasta

Kiertotalous on voimakkaasti esillä teollisuus- ja innovaatiopoliittisessa keskustelussa Suomessa. Teollisen kiertotalouden keskeisiä haasteita ei kuitenkaan ole toimialarajat ylittävästi systemaattisesti koottu päätöksenteon tueksi. Tämän vuoksi Kiertotalouskeskus kutsui teollisuuden edustajia kesällä 2018 mukaan prosessiin, jolla haluttiin tunnistaa merkittävimmät haasteet teollisen kiertotalouden kehittymiselle Suomessa. Prosessi rajattiin prosessi-, kaivos-, energia- ja kemianteollisuuden toimialoille. Lisäksi mukaan otettiin teollisen kiertotalouden sekä kierrätys- ja ympäristöliiketoimialan palveluyrityksiä. Teollisen kiertotalouden haasteet -prosessin ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin teollisuuden toimialarajat ylittävästi kiertotalouden kehittämisen haasteita. Yrityskohtaiset haasteet koottiin kartoituslomakkeen avulla. Vastauksia kyselyyn tuli 16 yritykseltä ja haasteita kertyi yhteensä 46 kappaletta. Kyselyn vastaukset käytiin läpi 14.9.2018 Teollisen kiertotalouden haasteet -työpajassa Kemissä, johon osallistui 28 yritysten asiantuntijaa mm. metalli-, metsä-, kaivos-, energia- ja teknologiateollisuudesta sekä kiertotalouden palveluyrityksistä.

Kuusi teollisuuden toimialarajat ylittävää yhteistä teemaa teollisuustyöpajan 2018 palautteen pohjalta:

1. Sivutuote- ja jätemäärittelyn haasteellisuus sekä käytäntöjen sekavuus

2. Sivutuotemarkkinoiden avaamisen tarve laajasti toimijoiden yhteisillä toimenpiteillä

3. Kansainvälisten jätteensiirtojen raskas byrokratia

4. Jätteen hyödyntämisen kolmen vuoden aikaraja

5. Tarve jäteasioiden yhteiseen organisaatio- ja toimialarajat ylittävään käsittelyyn

6. Tarve jätteen omistajuuteen liittyvien asioiden selkiyttämiseen

Kiertotalouden muina mahdollistajina nousivat työpajassa esiin:

1. Teknisiin ja muihin faktoihin perustuviin argumentteihin pohjautuva lähestyminen kiertotalouden haasteisiin ilman liiallista keskittymistä lakitermien tulkintoihin

2. Kiertotalouden yritys- ja muiden verkostojen rakentajien sekä ovien avaajien merkitys

3. Hyödyntäjien näkökulmasta toimiva geneerinen tietokanta

4. Kaupunkien, kuntien ja valtionhallinnon aktivoiminen entistä paremmin mukaan yhteiskehittämiseen

5. Uusien yhteistyö- ja kehittämisverkostojen rakentaminen

Prosessin toinen vaihe aloitetaan helmikuussa 2019 Helsingissä pidettävällä laajapohjaisella ministeriö- ja organisaatiorajat ylittävällä Tilanteen kuvaus -työpajalla, jossa avataan ensimmäisen vaiheen tuloksia ja kokemuksia sekä sovitaan yhteisestä jatkoprosessista yritysten ja viranomaisten kesken. Teollisen kiertotalouden haasteet -prosessin ja työpajan kokonaisraportti julkaistaan kevään 2019 aikana.

 

Lisätietoja:

Tuomas Pussila
Ohjelmapäällikkö, Teollinen kiertotalous 
Kemin Digipolis Oy
+358 50 461 1236
tuomas.pussila@digipolis.fi
www.teollinenkiertotalous.fi
www.digipolis.fi