Teollisen kiertotalouden haasteet

Teollisen kiertotalouden haasteet Suomen teollisuuden näkökulmasta

Kiertotalous on voimakkaasti esillä teollisuus- ja innovaatiopoliittisessa keskustelussa Suomessa. Teollisen kiertotalouden keskeisiä haasteita ei kuitenkaan ole toimialarajat ylittävästi systemaattisesti koottu päätök- senteon tueksi. Tämän vuoksi Kiertotalouskeskus kutsui teollisuuden edustajia kesällä 2018 mukaan proses- siin, jolla haluttiin tunnistaa merkittävimmät haasteet teollisen kiertotalouden kehittymiselle Suomessa. Prosessi rajattiin prosessi-, kaivos-, energia- ja kemianteollisuuden toimialoille. Lisäksi mukaan otettiin teol- lisen kiertotalouden sekä kierrätys- ja ympäristöliiketoimialan palveluyrityksiä. Teollisen kiertotalouden haasteet -prosessin ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin teollisuuden toimialara- jat ylittävästi kiertotalouden kehittämisen haasteita. Yrityskohtaiset haasteet koottiin kartoituslomakkeen avulla. Vastauksia kyselyyn tuli 16 yritykseltä ja haasteita kertyi yhteensä 46 kappaletta. Kyselyn vastaukset käytiin läpi 14.9.2018 Teollisen kiertotalouden haasteet -työpajassa Kemissä, johon osallistui 28 yritysten asiantuntijaa mm. metalli-, metsä-, kaivos-, energia- ja teknologiateollisuudesta sekä kiertotalouden palve- luyrityksistä.

Kuusi teollisuuden toimialarajat ylittävää yhteistä teemaa teollisuustyöpajan 2018 palautteen pohjalta:

1. Sivutuote- ja jätemäärittelyn haasteellisuus sekä käytäntöjen sekavuus

2. Sivutuotemarkkinoiden avaamisen tarve laajasti toimijoiden yhteisillä toimenpiteillä

3. Kansainvälisten jätteensiirtojen raskas byrokratia

4. Jätteen hyödyntämisen kolmen vuoden aikaraja

5. Tarve jäteasioiden yhteiseen organisaatio- ja toimialarajat ylittävään käsittelyyn

6. Tarve jätteen omistajuuteen liittyvien asioiden selkiyttämiseen

Kiertotalouden muina mahdollistajina nousivat työpajassa esiin:

1. Teknisiin ja muihin faktoihin perustuviin argumentteihin pohjautuva lähestyminen kiertotalouden haas- teisiin ilman liiallista keskittymistä lakitermien tulkintoihin

2. Kiertotalouden yritys- ja muiden verkostojen rakentajien sekä ovien avaajien merkitys

3. Hyödyntäjien näkökulmasta toimiva geneerinen tietokanta

4. Kaupunkien, kuntien ja valtionhallinnon aktivoiminen entistä paremmin mukaan yhteiskehittämiseen

5. Uusien yhteistyö- ja kehittämisverkostojen rakentaminen

Prosessin toinen vaihe aloitetaan helmikuussa 2019 Helsingissä pidettävällä laajapohjaisella ministeriö- ja organisaatiorajat ylittävällä Tilanteen kuvaus -työpajalla, jossa avataan ensimmäisen vaiheen tuloksia ja kokemuksia sekä sovitaan yhteisestä jatkoprosessista yritysten ja viranomaisten kesken. Teollisen kiertota- louden haasteet -prosessin ja työpajan kokonaisraportti julkaistaan kevään 2019 aikana.

 

Lisätietoja:

Kari Poikela
Johtaja, Kierto- ja biotalouskeskus
Kemin Digipolis Oy
+358 50 435 8283
kari.poikela@digipolis.fi
www.teollinenkiertotalous.fi
www.digipolis.fi