FAQ

FAQ

Miksi teollisen kiertotalouden edistäminen on tärkeää?

Kiertotaloudessa materiaalien käyttö suunnitellaan huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan ja materiaalien hukkaaminen ja jätteen synty pyritään minimoimaan. Teollisessa kiertotaloudessa materiaalien volyymit ovat valtavia. Yli 95 prosenttia Suomessa syntyvästä jätteestä syntyy teollisuudessa, joten siksi on tärkeää edistää erityisesti näiden virtojen hyötykäyttöä.

Teolliseen kiertotalouteen liittyy ympäristöasioiden edistämisen lisäksi myös huikeita liiketaloudellisia mahdollisuuksia. Teollisen kiertotalouden edistäminen parantaa teollisuuden kilpailukykyä sekä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia uusille toimijoille.

Mikä on Kiertotalouskeskuksen historia?

Suomi on edelläkävijä kiertotaloudessa. Maailma tarvitsee pikaisesti edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kehittämällä parhaita hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuja, Suomi voi luoda ensimmäisten joukossa uudella tavalla seuraavien 5–10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä.

Sitran johdolla Suomelle laadittiin vuonna 2017 maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden toimintaohjelman tiekartta, jonka tavoite oli luoda yhteiskuntaan yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot. Sitra nimesi yhdeksi tiekartan avainhankkeeksi Kemin Digipoliksen vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan. Seuraava askel oli Kiertotalouskeskuksen perustaminen Kemi-Tornioon vuonna 2018.

Katso Digipoliksen kehitysaskeleet kiertotalouden kehittämisessä tästä linkistä


Mitä Kiertotalouskeskus tekee?

Keskuksen tavoitteena on kiertotaloutta harjoittavien yritysten toimintaympäristön kehittäminen kilpailukykyisemmäksi. Autamme yrityksiä kehittämään kiertotalousliiketoimintaa ja –tuotteita antamalla asiantuntija-apua, hakemalla rahoituksia, yhdistämällä toimijoita sekä luomalla verkostoja ja konsortioita, edesauttamalla pilotointeja ja skaalauksia jne.

Yksi olennainen osa keskuksen toimintaa on teknisen tiedon kerääminen (esim. toimintamallit, benchmarkkaukset, potentiaaliset sivuvirrat ja niihin liittyvät haasteet sekä mahdollisuudet) ja jakaminen myös laajemmin Suomessa sekä Euroopassa sisältäen toiminnan kansaintajuistamisen esimerkiksi menestystarinoiden avulla eri kohderyhmille, kuten: päättäjät, virkamiehet, suunnittelijat, opettajat, opiskelijat jne.

Miksi Kiertotalouskeskus on sijoittunut Kemi-Tornio-alueelle?

Kemi-Tornio on maailman pohjoisin bio-, metalli-, kaivos- ja energiateollisuuden keskittymä. Kemi-Tornion innovaatioalue on kokonsa puolesta ainutlaatuinen, koska kaikki alueella toimivat yritykset sijaitsevat ympyrän sisällä, jonka halkaisija on 25 km. Tämän alueen sisältä löytyy kolme suurta teollisuusintegraattia sekä noin 100 pk-yritystä. Usein pk-yritykset ovat suuryrityksiä palvelevia toimijoita.

Kemi-Tornion talousalue vastaa noin 80 prosenttia Lapin teollisuustuotannosta ja kahdeksasta prosentista Suomen viennistä. Alueen yritysten vienti on yli 5 miljardia euroa vuodessa. Alueella on pitkät perinteet kiertotalouden hyödyntämisessä.

Avainasemassa on periaate, jossa toisen jäte tai sivuvirta on toisen jalostamaton raaka-aine tuotantoon. Näin alue on kehittynyt innovatiiviseksi kiertotalouden alustaksi, joka on huomattu kansallisella tasolla, pohjoismaissa sekä EU:ssa.

Miten teollisen kiertotalouden tuotteita hyödynnetään?

Teollisen kiertotalouden tuotteita hyödynnetään mm. maarakentamisessa, ravinteina, betonituotteissa, kemikaalien tuotannossa ja energiana. Uusia hyödyntämistapoja kehitetään teollisuuden ja teollisuuspalveluyritysten parissa jatkuvasti.

Kehitystyötä tehdään pk-, midcap- ja suuryrityksissä. Teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvät olennaisena osana pilotoinnit, joita yritykset, kunnat, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset tekevät osana toimintaansa.


Minkälainen on Kiertotalouskeskuksen verkosto?

Kiertotalouskeskus johtaa Suomessa Ekoteollisuuspuistojen verkostoa, joka koostuu ekoteollisuuspuistoista ja niiden alueilla toimivista kehitysyhtiöistä ja muista keskeisistä toimijoista. Kiertotalouskeskuksen kansallinen verkosto järjestää eri puolilla Suomea 2018-2019 työpajoja, joissa osallistujat hakevat uusia, konkreettisia teollisen kiertotalouden yhteistyökumppaneita ja hankkeita. Kiertotalouskeskus kokoaa työpajojen avulla parhaat käytännöt Suomen ekoteollisuuspuistojen toimintamalliksi.

Kemin Digipolis on perustajajäsen pohjoismaisessa teollisen kiertotalouden verkostossa (Nordic Industrial Symbiosis Network). Pohjoismaisessa verkostossa on jäseniä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Pohjoismaisessa teollisen kiertotalouden verkostossa on toimijoita muun muassa teollisuusklustereista, teollisen kiertotalouden tutkimukseen erikoistuneita yliopistoista sekä ekoteollisuuspuistoista. Pohjoismainen verkosto avaa uusia teollisen kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia sekä täydentää kansallisia yhteistyöverkostoja.

Kiertotalouskeskuksen kansainvälinen yhteistyö kattaa Euroopan lisäksi etenkin Aasian. Osallistuminen Sitran World Circular Economy Forum -konferenssiin Japanin Yokohamassa 2018 on esimerkki Kiertotalouskeskuksen kansainvälisistä verkostotapahtumista. Myös Kiina- ja yleisestikin kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen on Kiertotalouskeskuksen keskeinen tavoite.


Miten Lapin ammattikorkeakoulun koulutus tukee Kiertotalouskeskuksen toimintaa?

Kiertotalouden mukainen toiminta tarvitsee toteutuakseen osaajia, joilla on ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta, sen periaatteista ja toteutustavoista. Lähitulevaisuudessa työelämään siirtyviltä ammattilaisilta vaaditaan kykyä toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, soveltaa omaa osaamistaan uusiin toimintamalleihin sekä olla mukana kehittämässä uusia innovaatioita. Koulutuksen on vastattava näihin haasteisiin.

Kiertotalouskeskuksen tehtävänä on toimia Lapin ja Suomen mittakaavassa kiertotalouden edelläkävijänä. Kiertotalouden osaamisen vieminen toimintakentälle uusien ammattilaisten mukana on yksi tehokkaista väylistä viedä muutosta ja hyviä käytänteitä eteenpäin. Tästä syystä koulutus ja sen kehittäminen ovat olennainen osa Kiertotalouskeskuksen toimintaa.

partner-digipolis-vihrea partner-lapinamk Kemi logo väri

 

thumbnail_Klusteri Hopeamerkki