Palvelut

Hankkeet

Tulevaisuuden teollisuuspuisto

Hankkeessa kartoitetaan vaatimuksia teollisuuden toimintaympäristölle huomioiden ympäristövaikutukset, vähähiilisyys ja kestävä kehitys. Lisäksi selvitetään teollisen ekosysteemin synergiaetuja erityisesti hiilineutraalisuuden näkökulmasta sekä kehitetään energian ja materiaalivirtojen resurssitehokkaan hyödyntämisen malli. Alustavat
suunnitelmat työstetään prosessiksi, jossa toiminnan eri osa-alueet on huomioitu ympäristön kestävyyden, talouden ja toteutettavuuden osilta.

Hankkeella luodaan konsepti resurssitehokkaan ja ympäristöystävällisen teollisen ekosysteemin muodostamiselle, joka mahdollistaa uutta liiketoimintaa, luo työpaikkoja ja lisää seutukunnan elinvoimaisuutta. Hankkeessa tavoitellaan suljetun kierron ratkaisuja, jossa sähköä, vettä, lämpöä ja höyryä kierrätetään takaisin tuotantoon. Tiiviissä
ekosysteemissä myös logistiikan hiilijalanjälki pienenee.

Hankkeessa toimitaan yhteistyössä muun muassa Arktisen kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusterin (ABC), Uuden talouden valmisteluhankkeen sekä Kemissä käynnistyneen kierto- ja biotalouskeskuksen kanssa. Ekosysteemissä yritykset voivat toimia verkostomallilla hyödyntäen toistensa resursseja ja vähentäen kustannuksia.
Yritysten käyttämän energian ja materiaalien käsittely ja kierrätys voivat johtaa merkittäviin teollisiin symbiooseihin, joissa yritykset toistensa materiaali- ja energiavirtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluja hyödyntäen luovat uutta liiketoimintaa ja lisäarvoa, vähentäen samalla ympäristövaikutuksia.

Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Hankeaika: 1.7.2018-30.6.2019

Lisätietoja:
Teemu Saralampi, p. 040 197 7149, teemu.saralampi@digipolis.fi

  

Yritysrajapinnassa toteutettavan kiertotalous ja teolliset sivuvirrat opintokokonaisuuden kehittäminen – KIERTOKOULU

Hankkeen tavoitteena on suunnitella kiertotalouskoulutusmoduuli, pilotoida se yritysrajapinnassa, arvioida ja tehdä tarvittavat muutokset. Jatkossa koulutus on tarjolla kaikkien teollisuuden ja luonnonvara-alan opiskelijoille tutkintoon sisällytettäväksi. Hankkeen ja koulutuskokonaisuuden kannalta erittäin keskeinen on yritysrajapinnan hallinta, koska tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa koulutus yhdessä yritysten kanssa ja niiden tarpeisiin.

Hankkeen hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Kemin Digipolis Oy

Hankeaika: 1.8.2017 – 31.8.2019

Lisätietoja:
Lapin AMK
Seppo Saari, p. 040 5430 249, seppo.saari@lapinamk.fi

Kemin Digipolis Oy
Seppo Ahola, p. 0400 249 620, seppo.ahola@digipolis.fi

    

Lapin ammattikorkeakoulun kiertotalouteen liittyvän TKI-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (Kierto TKI)

Hankkeen toiminta tulee keskittymään teollisen mittakaavan kiertotalouskysymyksiin. Hankkeen tuloksena: Lapin AMK:lla on selkeä suunnitelma kiertotalouteen liittyvän TKI-toimintansa kehittämiseksi, työnjako ja erikoistuminen toimivat alan muiden kehitystoimijoiden kanssa, yhteys alalla toimiviin yrityksiin on tiivis, nykyisen TKI-infran hyödyntäminen ja uuden tarve on määritelty, kierto- ja biotalouskeskuksen toimintamalli on määritelty, Lapin kierto- ja biotalouskokonaisuudelle tunnistetaan keskeiset kansainväliset tahot, joilla on vastaavia kiertotalouskokonaisuuksia, hankkeessa käydään lisäksi neuvottelut erityisesti Pohjoismaiden johtavien kiertotalouskokonaisuuksien edustajien kanssa konkreettisten kansainvälisten yhteistyöhankkeiden käynnistämistä ajatellen, tavoitteena on jatkossa saavuttaa osaamisen taso, jolla kiertotalouden TKI-hankkeissa päästään Horizon-tasolle.

Hankkeen hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Kemin Digipolis Oy
Hankeaika: 1.5.2017 – 30.9.2018

Lisätietoja:
Lapin AMK
Seppo Saari, p. 040 5430 249, seppo.saari@lapinamk.fi

Kemin Digipolis Oy
Seppo Ahola, p. 0400 249 620, seppo.ahola@digipolis.fi

    

Arctic Truck Platooning Challenge
(ATP C)

Arktiseen digitaalisaatioon ja robotiikkaan liittyvän ATP C -kokeiluhankkeen päätavoitteena on lisätä Lapin ajoneuvojen talvitestausyritysten globaalia kilpailukykyä kokoamalla niiden uusien testauspalvelujen tueksi etäohjatun ja autonomisen ajoneuvotestauksen tutkimus- ja kehittämisosaamista. Toisena päätavoitteena on kehittää autotestaukseen, -muotoiluun ja arktiseen digitalisaatioon liittyvää palvelumuotoiluosaamista. Hanke vastaa myös tarpeeseen kehittää palveluliiketoiminnan ja teollisuuspalveluiden osaamista.

Päätoteuttaja: Lapin Yliopisto
Osatoteuttaja: Kemin Digipolis Oy

Hankeaika: 11.9.2017-30.6.2018
Rahoitusmuoto: Alueelliset Innovaatiot ja Kokeilut (AIKO)

Lisätietoja:
Lapin Yliopisto
Satu Pesola,  040 484 4399, satu.pesola@ulapland.fi

Kemin Digipolis Oy
Seppo Ahola, 0400 249 620, seppo.ahola@digipolis.fi

Biojätteestä raaka-aineeksi –
kala- ja porotalous osaksi kiertotaloutta

Lappi on mukana Sitran rahoittamassa alueellisten kestävien ruokajärjestelmien kehittämistyössä (sitra.fi/hankkeet/alueellinen-kestävä-ruokajärjestelmä). Hanke toteuttaa osaltaan Arctic Smartness Excellence –hankkeen maaseutuklusterin ja Lapin elintarvikeohjelman tavoitteita ja se toteutetaan yhteistyössä Kemissä sijaitsevan valtakunnallisen Bio- ja kiertotalouskeskuksen kanssa.

Hankkeessa selvitetään kala-, poro- ja osin riistatalouden sivu- ja biojätevirtojen määrää, alueellista jakaumaa, tämänhetkistä käyttöä, vaihtoehtoisia uusia hyödyntämismahdollisuuksia ja biojätteen hyödyntämistä osana teollista kiertotaloutta. Hankkeessa edistetään kiertotaloudesta kiinnostuneiden yritysten yhteistyötä sekä sivuvirtojen ja biojätteen hyödyntämistä. Kiertotalous (sitra.fi/aiheet/kiertotalous) luo mahdollisuuksia parantaa yrityksen kannattavuutta ja julkisuuskuvaa.

Yritysten haastattelut ovat käynnistyneet ja haussa on kala- ja porotalouden, jätelogistiikan ja biojätteittä hyödyntäviä tai hyödyntämisestä kiinnostuneita yrityksiä. Yrityksillä on myös mahdollisuus osallistua hankkeen työpajoihin ja päästä kiertotalousosaamisen etujoukkoihin.

Lapin osahankkeen vetäjä: Lapin ammattikorkeakoulu
Partnerit: Kemin Digipolis Oy ja VTT

Hankeaika: 1.11.2017-15.2.2019
Rahoitus: Sitra

Lisätietoja:
Lapin ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Petri Muje, 040 768 6502, petri.muje@lapinamk.fi

Kemin Digipolis Oy
Yrityskehittäjä Tiina Puotinen, 040 481 9177, tiina.puotinen@digipolis.fi

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Lappiin mikroyritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) yhteinen kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto. Se täydentää ja tukee nykyisiä mikroyrityksiin kohdistuvia yrityspalveluita. Toiminta käynnistetään aluksi Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tornionlaakson ja Tunturi-Lapin seutukuntien alueilla.

Kohderyhmänä ovat kaupallistamista, kasvua ja/tai vientiä tavoittelevat lappilaiset mikroyritykset ja niiden kannalta keskeiset yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys ja koulutustoimijat. Mikroyritys on riippumaton yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.

Lapin alueelle kootaan mikroyrityksistä koostuvat kasvu- ja vientikokeiluryhmät ohjaamaan alueiden TKK-toimintaa. Ryhmät kokoontuvat yrityksissä kuukausittain kiertävällä periaatteella. Keveitä ja kustannustehokkaita sekä digitaalisuutta hyödyntäviä kaupallistamisen ja kasvun menetelmiä tunnistetaan ja otetaan käyttöön, kaupallistamisen ja kasvun uusia menetelmiä kokeillaan mikroyritysten ja TKK-toimijoiden yhteistyönä verkoston kasvu- ja vientikokeiluryhmissä sekä tietoa mikroyrityksille soveltuvista kaupallistamista, kasvua ja vientiä arkipäiväistävistä kustannustehokkaista menetelmistä levitetään toiminta-alueella.

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto–hankkeessa toiminta on toimialarajat ylittävää, joten hankkeesta muodostuu synergiaetuja Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman ja siihen liittyvän klusteritoiminnan kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja yhtenä osatoteuttajana toimii Kemin Digipolis Oy.

Tuensaajat: Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy,  Kemin Digipolis Oy

Hankeaika: 1.11.2017–31.10.2019

Lisätietoja:
Lapin yliopisto
Kehittämispäällikkö Raimo Jänkälä, 040 510 9481, raimo.jankala@ulapland.fi

Kemin Digipolis Oy
Yrityskehittäjä Ella Saarenpää, 040 761 2174, ella.saarenpaa@digipolis.fi

   

Circular Arctic Infrastructure Materials (CAIM)

Hankkeen tavoitteena on pilotoinnin avulla saada aikaan yhteistoimintamalli, jossa parannetaan pk-yritysten kokemusperäistä osaamista sivuvirtamateriaalien infrarakentamiskäytössä, julkisista hankinnoista vastaavien tietoisuutta sivuvirtamateriaalien soveltuvuudesta infrarakentamisen käyttökohteissa ja T&K&I osaamisen kytkemistä liiketoiminnalliseen kehittämiseen. Hankkeella ollaan edelläkäviöiden joukossa soveltamassa kiertotaloutta liiketoimintaan huomioiden arktiset olosuhteet. Tässä hankkeessa pienennetään neitseellisten luonnonmateriaalien käyttöä eli vähähiilistä toimintatapaa hyödyntämällä teollisuuden sivuvirroissa syntyviä materiaaleja.

Päätoteuttaja: Kemin Digipolis Oy
Osatoteuttaja: Lapin Ammattikorkeakoulu

Hankeaika: 1.1.2017 -31.5.2018
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Seminaariaineistoa:

Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -seminaari 14.3.2018
Teollisuuden uusiomateriaalit kevyen liikenteen väylän rakentamisessa (Seppo Ahola, Kemin Digipolis Oy)
Uusiomateriaalien hyödyntäminen, UUMA3-ohjelma (Marjo Koivulahti, Ramboll)
Kierto- ja biotalouskeskus kehityksen mahdollistajana (Kari Poikela, Kemin Digipolis Oy)
Uusiomateriaalien ympäristöhyväksyntä, Mara- ja Masa-asetukset (Ympäristöministeriön puolesta Marjo Koivulahti, Ramboll)
Uusiomateriaalien testauksesta (Pekka Kämäräinen, Lapin ammattikorkeakoulu)
Uusiomateriaalit Liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseihin (Timo Tirkkonen, Liikennevirasto)
Uusiomateriaalin tuottajan näkemyksiä (Martti Hintikka, Ecolan Oy)
Urakoitsijan kokemuksia teollisuuden uusiomateriaalien käytöstä (Jukka Toivanen, Veljekset Toivanen Oy)
Alueen teollisuuden puheenvuoro; Stora Enson sivuvirtamateriaalit (Taisto Saari, Stora Enso)
Alueen teollisuuden puheenvuoro; Outokumpu Tornio Operations ja uusiomateriaalit (1) (Juha Mustaniemi, Destia Oy)
Alueen teollisuuden puheenvuoro; Outokumpu Tornio Operations ja uusiomateriaalit (2) (Juha Mustaniemi, Destia Oy)

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Digipolis
Puh. 0400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi

Arctic AutonomousTesting Element Development Cluster (AATE DC)

Hankkeessa rakennetaan kolmen maakunnan yhteistyönä testirataelementtiä, jolla kokeillaan autonomiseen ajamiseen ja testaukseen soveltuvaa älykästä hirviestettä. Hankkeen ajatuksena on klusteriyhteistyöllä hyödyntää olemassa olevia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osaajien älyliikenteen kehitysympäristöjä. Klusterissa kehitetyt prototyypit kootaan testirataelementtikokonaisuudeksi jollain tarkoitukseen soveltuvalla kaupallisella testialueella Lapissa. Testirataelementtikokonaisuus kehitetään ja testataan demovalmiiksi, minkä jälkeen se siirretään kaupalliselle testiradalle ja demotaan testiyrityksen asiakkaille.

Hanke perustuu laajamittaiseen klusteriyhteistyöhön. Lapin Ammattikorkeakoulu kehittää ja testaa sovelluksen osan prototyyppiä Arctic Powerissa Rovaniemellä. Ilmatieteen laitos kehittää ja testaa sovelluksen osan prototyyppiä Tähtelässä Sodankylässä, ja Oulun yliopisto kehittää testirataelementin eli hirviesteen fyysisen mallin ja soveltaa hirviesteen liikkumiseen liittyvät tekniikat. Prototyyppiä kehitetään ja testataan Oulun yliopistolla ja OuluZonella Kiimingissä. Centria Ammattikorkeakoulu kehittää hirviesteen ohjaamisen ohiajolaskurin, induktiosilmukan, lähestymisanturin tai muun anturitiedon avulla. Centria integroi ohjaustiedon langattomasti käytettävissä olevaan tietoverkkoon. Centria kehittää ja testaa järjestelmää toiminta-alueellaan Kokkolassa ja Ylivieskassa.

Päätoteuttaja: Kemin Digipolis Oy
Osatoteuttajat: Ilmatieteen laitos, Lapin Ammattikorkeakoulu

Hankeaika: 1.1. -30.11.2017
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Digipolis
Puh. 0400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi

Sakari Nokela, kehittämispäällikkö, Centria amk
Puh. 040 72 999 33
Email: sakari.nokela@centria.fi

 

Lapin maakunnallinen Arktisen erikoistumisen osaamiskeskittymä - Arctic Smartness Exellence (ASE)

ASE-hanke vahvistaa maakunnallista elinkeinoelämää parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä, sekä alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia. ASE-hankkeen viisi klusteria; Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu ovat nousseet Lapin liiton arktisen erikoistumisen jalkautus- ja Arctic Smartness Portfolio -hankkeiden kautta onnistuneeksi tavaksi toteuttaa monimuotoista ja -alaista yrityslähtöistä toimintaa Lapissa. 

ASE-hanke luo klustereille ja hankkeen toteuttajille paremmat valmiudet kasvattaa Lapin alueen toimijoiden osuutta kansainvälisessä rahoituksessa. Hanke vahvistaa klusteritoimijoiden kansainvälistä toimintaa, näkyvyyttä ja verkostoitumista. Tämä taas mahdollistaa Lapille paremman osaamisen kansainvälisestä rahoituksesta.

Hankkeessa toimivien maakunnallisesti keskeisten tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja osapuolten muodostama tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden osaamispohja mahdollistaa uudenlaisen monitieteisen rajapinnassa toimivan maakunnallisen osaamiskeskittymän. Hankkeen toteuttajat ovat ensimmäistä kertaa näin laajasti mukana maakunnallisessa kehittämishankkeessa, jossa luodaan perusta maakunnalliselle innovaatioalustalle. Hankkeen kaikki osapuolet ovat toteuttamassa osaamiskeskittymää (Center of Arctic Smartness Excellence) ja luomassa sille laajaa osaamispohjaa ja yhteisiä tavoitteita. Tämä palvelee klustereiden lisäksi koko maakuntaa ja luo kansallista ja kansainvälistä uskottavuutta.

ASE-hanketta toteuttavat  ja klustereita koordinoivat niissä aktiivisesti toimivat keskeiset toimijat: Lapin liitto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.

Hankeaika: 13.2.2016 -15.3.2018

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Lapin yliopisto
Harri Malinen, p. 040 572 0778, harri.malinen@ulapland.fi

Kemin Digipolis Oy
Kari Poikela, p. 050 435 8283, kari.poikela@digipolis.fi

 

Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvitys
Arctic Sustainable Network -preparation (ASBN)

Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvitys -hankkeessa tavoitellaan vahvaa yhteistyötä alueen yrityselämän kanssa. Projektin toimenpiteiden kautta syntyvän verkoston toiminnan kannalta on hyvä, mikäli mukaan saadaan ns. edelläkävijäyrityksiä, jotka voivat olla suuriakin toimijoita. Erityinen huomio projektissa kohdistetaan kuitenkin lappilaisiin PK-sektorin yrityksiin, joilla on halukkuutta uudistua ja hakea kasvua sekä mahdollisesti kansainvälistymiseen liittyviä tavoitteita.


Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvitys -hankkeen taustalla maailmanlaajuinen kehitys, kiinnostus ja tarve kestävän rakentamisen ratkaisuiden kehittämiselle ja yleistymiselle. Projektin tavoitteena on mahdollistaa sellainen toiminnan yhteistyömuoto, jonka myötä pohjoisen alueen rakennussektorin toimijoiden kilpailukykyä voidaan kehittää kiinnittämällä erityistä huomiota kestävän rakentamisen ratkaisuihin. Tavoitteena on kyetä tunnistamaan kestävälle rakentamiselle asetettuja vaatimuksia ja ennakoida alan kehitystä sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.


Projektin tarkoituksena on toimia esiselvitysvaiheena arktisen kestävän rakentamisen viitekehyksessä tapahtuvan verkostotoiminnan käynnistämiselle. Tarkoituksena on selvittää alueen rakennussektorin toimijoiden halukkuutta osallistua tämän aiheen parissa toimivan verkoston työhön. Projektissa on tarkoitus määritellä verkoston toimintamallia ja tavoitteita sekä selvittää verkostotoiminnan digitaalisen alustan käytön mahdollisuuksia. Tarkoitus on myös määritellä verkoston potentiaalisia yhteistyötahoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.


Projektin tuloksena syntyy määrittely ja esitys kestävän rakentamisen verkostotoiminnan käynnistämisestä pohjoisen alueen rakennussektorin toimijoiden kesken. Projektilla haetaan vaikuttavuutta alueen toimijoiden piirissä siten, että vahva kansainvälinen kehitys, kiinnostus ja tarve kestävän rakentamisen ratkaisuiden kehittämiselle ja yleistymiselle huomioidaan liiketoiminnassa. Vähähiilinen ja älykäs rakentaminen ovat suuria haasteita rakennusalalle ja niihin panostaminen luo alueen toimijoille isoja mahdollisuuksia kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Hankeaika: 1.8.2016-31.10.2017

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Lapin Ammattikorkeakoulu
Mikko Vatanen, p. 040 671 8279, mikko.vatanen@lapinamk.fi

Kemin Digipolis Oy
Tytti Ahoranta, p. 040 504 2257, tytti.ahoranta@digipolis.fi

Arktinen biotalous - Lapin liitto uutiskirje maaliskuu 2017

 

Puurakentamisen kehittäminen ja tuotteistaminen (PUUKET)

Hankkeessa selvitetään teollisten puutuotteiden ja rakennussarjojen suunnittelua ja valmistusta, rakennussarjojen toteutuskonsepteja sekä saatujen tietojen ja rakennusratkaisujen siirtämistä yritysten käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on suunnitteluosaamisen laajentaminen, modernin suunnittelu- ja valmistusteknologian käyttöönotto, uuden tiedon saaminen CLT-teknologiasta ja puurakennejärjestelmistä, puurakentamisen mielenkiinnon lisääminen, ylimaakunnallisen verkoston kehittäminen CLT-teknologiaan ja puurakentamiseen, koulutuksen ja puurakentamisteollisuuden avoin kehittäminen ja uusien puurakennustuotteiden kehittäminen.

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Kainuun ELY-keskus, Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus
Hankkeen hallinnoija: Ammattiopisto Lappia
Osatoteuttajat: Kemin Digipolis Oy, Koillis-Suomen Ammattikoulutus Oy, Savonia AMK Oy ja Sodankylän kunta

Hankeaika: 1.8.2015 – 31.12.2017

Hanketiivistelmä
PuuKet-tilanneraportti Digipolis (30.9.2016)
CLT-kehitysnäkymiä10.10.2016 (liite tilanneraporttiin)
CLT-tuotenäkymiä muuhun, kuin asunto- tai toimitilarakentamiseen
MHM-perusinfoa (31.1.2018)

Lisätietoja:
Ammattiopisto Lappia
Projektipäällikkö Martti Mylly, 040 545 4069, martti.mylly@lappia.fi

Kemin Digipolis Oy
Osatoteutuksesta vastaava Markku Helamo, 040 546 8652, markku.helamo@digipolis.fi

 

Made in Kemi -selvitys

EU-osarahoitteisella hankkeella selvitetään merilappilaisten käsityöläisten sekä laajemmin alueen käsityö- ja taideteollisuusalan kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen innovointiin, johon kasvava ympärivuotinen matkailu Meri-Lapissa luo mahdollisuuksia.

Hankeaika: 20.4.2016-31.3.2017

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Timo Haikola, yrityskehittäjä
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 40 3539 388
Email: timo.haikola@digipolis.fi

   

Biojalostamon alueellinen ekosysteemi-esiselvitys

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kemin Ajokseen mahdollisesti tehtävän biojalostamoinvestoinnin luomat mahdollisuudet liittyen alueelliseen ekosysteemin luomiseen. Esiselvityshankkeen toimenpiteinä ovat mm. teollisuuspalveluyritystarjontaan, infrastruktuuriin, logistiikkaan, raaka-aineterminaaleihin ja työvoimankoulutustarpeisiin liittyvät kartoitukset. Perustuen edellä mainittuihin kartoituksiin, hankkeen tuloksena syntyy kokonaisvaltainen kuva alueellisen ekosysteemin vaatimuksista ja sen luomista mahdollisuuksista alueen yritystoiminnalle.

Hanketiivistelmä

Hankkeen nettisivut

Lisätietoja:
Pekka Tuovinen, projektipäällikkö
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 400 291 715
Email: pekka.tuovinen@digipolis.fi

  

Arcti©Lean -esiselvitys

Kemin Digipolis Oy, IUC Norrbotten AB ja SINTEF Nord AS toteuttavat 1.8. – 30.11.2016 Interreg-projektin ”Arcti©Lean esiselvitys”.
Projektissa selvitetään, onko pohjoiskalotin perusteollisuudella tarvetta joko itse tai ulkoistetusti käsitellä sivuvirtojaan kustannustehokkaammalla tavalla kuin tähän asti.
Esiselvitykseen sisältyy karkea laskelma ulkoistettavasta liiketoimintapotentiaalista ja tarkastelussa olevien maiden välisistä eroista.

Hankeaika: 1.8.2016-30.11.2016

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Seppo Ahola
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi

Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskus -selvitys (AMT)

Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymä -selvityshankkeen tavoitteena on tuottaa lisätietoa / näkemystä osaamiskeskittymän perustamiseksi Kemiin. Selvitys pyrkii vastaamaan, millaisia toimintoja osaamiskeskittymä voisi sisältää, mitkä toimijat voisivat osallistua keskittymän toteuttamiseen sekä miten keskittymän toiminnot käynnistetään. Osaamiskeskittymän tarkoitus olisi tuottaa arktisiin merellisiin toimintoihin liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluita sekä testaus-, koulutus- ja harjoittelupalveluita kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin. Selvityksen tavoitteena on myös arvioida, miltä osin palveluita voidaan tarjota Perämeren talven luonnonolosuhteiden puitteissa, ja miltä osin tarvitaan ns. tutkimus- ja testausallasympäristö.

Selvityshankkeen tuloksena syntyy loppuraportti, jossa arvioidaan, millaisia toimintoja osaamiskeskittymä voisi sisältää, mitkä toimijat voisivat operoida osaamiskeskittymässä, ja miten se voidaan käynnistää. Selvitys edistää arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymän perustamista Kemiin ja se tuottaa lisätietoa ArcMaTe-konsortiolle.

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Kimmo Heikka
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 40 555 8020
Email: kimmo.heikka@digipolis.fi

    

Nya möjligheter för CLT (FCLT)

Kemin Digipolis Oy on osatoteuttajana Nya möjligheter för CLT-hankkeessa, joka toteutetaan aikavälillä 1.9.2015-31.5.2018. Muut hankekumppanit ovat Centria tutkimus ja kehitys (FI), Lapin ammattikorkeakoulu Oy (FI), Luulajan teknillinen yliopisto (SE) ja SP Ruotsin tekninen tutkimuslaitos (SE).

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta CLT:stä ja sen eduista rakennusmateriaalina. CLT on verrattain uusi materiaali markkinoilla ja sitä käytetään nykyään vielä hyvin vähän. CLT:stä saadaan erittäin suorituskykyisiä kokonaisuuksia eri rakennussovelluksiin, joissa tällä hetkellä yleensä käytetään betonia, terästä tai muita materiaaleja. CLT:tä voidaan käyttää myös täysin uusissa sovelluksissa, joita ei pystytä valmistamaan muista käytettävissä olevista materiaaleista, esimerkiksi geometrisesti hankalat kohteet.

Ristiinliimatun lamellirakenteen ansiosta CLT on hyvin muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Materiaalia valmistetaan muutamassa tuotantolaitoksessa Euroopassa: Itävallassa (64%), Saksassa (19%), Tsekin tasavallassa, Italiassa, Espanjassa, Latviassa (9%), Sveitsissä (4%), Norjassa ja Ruotsissa (4%). Tietoa siitä miten CLT pystytään valmistamaan parhaiten sen erityiskäyttöä varten tietyssä tapauksessa esim. kerrostalorakentamisessa on vähän. Hankkeen tarkoituksena on tutkia, miten CLT:tä voidaan käyttää kerrostalojen puurakenteissa. Puu on uusiutuva luonnonvara, sitä on alueella paljon ja lisääntyvä puun käyttö on hyödyksi alueen yritysten toiminnalle.

Hankkeessa tunnistetaan, kehitetään, simuloidaan ja analysoidaan uusia, kilpailukykyisiä rakenneratkaisuja ja laajennetaan innovaatioverkostoja mahdollisilla norjalaisilla yhteistyökumppaneilla.

Hankeaika: 1.9.2015-31.5.2018

Hanketiivistelmä

Biotalouden hankejulkaisu 2017-2018 (julkaistu 29.9.2017)

Yhteystiedot

Tytti Ahoranta, projektipäällikkö
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 40 504 2257
Email: tytti.ahoranta@digipolis.fi

 

Arktisuus

Kemi ja Digipolis Oy ovat vetovastuussa laajamittaisessa Arktisuus-hankkeessa, joka on Työ- ja elinkeinoministeriön seutukaupunkiverkoston pilottimenettely. Kemi-Tornion seudun lisäksi muut hankeosapuolet ovat Rauma, Lieksa ja Suupohja.

Hankkeen tavoitteena on edistää teollisuuspalveluyritysten vientiä ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ekologisista ratkaisuista. Samalla julkaistaan investointitietoa sekä suurhankkeista että pienemmistä miljoonaluokan projekteista.

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset. Käytännössä mukana on n. 200 toimijaa aina veturiyrityksistä potentiaalisiin alihankintayrityksiin. Hankkeen kohdealueina ovat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja ja Luoteis-Venäjä. Pilotin painopisteet ovat arktiset suurhankkeet ja arktisen teollisuuden ekosysteemi.
Käytännössä hankkeen kohderyhmään kuuluvat yritykset, jotka tänä päivänä palvelevat alueensa infra-, prosessi- ja kaivannaisteollisuutta, mutta jotka ovat halukkaita ja kykeneviä viemään osaamistaan esimerkiksi pohjoisten alueiden infrahankkeisiin, kaivoksiin ja öljy- ja kaasuteollisuuteen.

Hankkeen vahvuuksia tulee olemaan, että kaikki tieto jaetaan valtakunnallisesti. Näin maksimoidaan kansallinen hyöty. Tavoitteena on, että etsimme yrityksille laadukkaita mahdollisuuksia kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden vientiä edistävien toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Seppo Ahola, Arctic advisor
Tietokatu 6 94600 KEMI
Puh. +358 400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi 

CLT-kiintopuu

Uudet avaukset liittyvät kiinteästi Kemi-Tornio –alueelle tärkeään puurakentamiseen ja sen uudistamiseen. Vuoden 2014 tammikuussa avattiin Tietokatu 3:een Digipoliksen toteuttamana uuden sukupolven CLT-koetalo, joka rakennettiin kiintopuuelementeistä. Suomessa vähemmän tunnettu CLT (cross laminated timber) on Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nopeasti yleistyvä puurunkojärjestelmä ja rakennusmateriaali. Taustalla tässä kehityksessä on nopeasti etenevä maailmanlaajuinen kaupungistuminen. Vuoteen 2040 mennessä rakennetaan maapallolla enemmän kuin tähän asti on rakennettu. Rakentamisessa on suuri tarve kestävyysmuutokseen tilantarpeen lisäksi. Lapin metsävarat, paikallinen puunjalostaminen, kestävän rakennustarpeen kasvu ja projektivientiosaamisen yhdistäminen muodostavat mahdollisuuksien kokonaisuuden. Positiivista ja laajaa mielenkiintoa herättänyt, Kemiin valmistunut CLT-osaamiskeskus antaa kattavan pohjan kehittää tuotteen mahdollisuuksista konkreettista ja merkittävää liiketoimintaa.

CLT soveltuu rakennuksen kantavaksi rungoksi myös kerrostaloissa, joten se toimii rakentamisen arvoketjussa kuten betonielementti. Sen ekologiset ominaisuudet: puuraaka-aine uusiutuvana luonnontuotteena, vähähiilisyys sekä sen kierrätettävyys ovat omaa luokkaansa. Lisäksi energiamääräykset ja rakentamisen teho- ja laatuvaatimukset ovat lisänneet CLT:n kilpailukykyä. CLT-rakenteen kilpailukykyä muihin rakennuksen runkovaihtoehtoihin verrattuna on parantanut myös puun liimaus- ja työstötekniikan sekä 3D-suunnitteluohjelmistojen kehittyminen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

CLT-koetalohankkeen toteuttajaosapuolet ovat Digipolis, Lapin Ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia. CLT-Koetalohanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osittain rahoittama projekti, jonka rahoittajaviranomainen on Lapin liitto / Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala. Muita rahoittajia ovat Digipolis Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus sekä yritykset ja yhteisöt.

www.kiintopuu.fi

Yhteystiedot

Tytti Ahoranta, projektipäällikkö
Tietokatu 6 94600 KEMI
Puh. +358 40 504 2257
Email: tytti.ahoranta@digipolis.fi