hanke

Asian Desk

Meri-Lapin Aasia-yhteistyöalusta

Asian Desk - Meri-Lapin Aasia-yhteistyöalusta -hankkeen avulla voidaan parantaa Meri-Lapin alueen pk-yritysten valmiuksia uuteen liiketoimintaan ja rakentaa yhteistyötä aasialaisten toimijoiden ja verkostojen kanssa. Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantuessa ja yhteistyöverkostojen vahvistuessa kehitetään alueen yritysten kilpailukykyä ja seudun elinvoimaisuutta. Erityisesti kiertotalous -teemaiset yhteistyöverkostot, tapahtumat ja pilotit edistävät ympäristöliiketoimintaan keskittyvän yritystoiminnan kehittymistä.

Hanke on Lappi-sopimuksen painotuksen 4.1 mukainen, ja tukee Itämeren strategian painopistettä "Yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun vauhdittaminen".

Hankeaika: 1.2.2019 - 31.12.2020
Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Hankkeen kustannusarvio: 165 000 €, josta vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 115 500 €.

Lisätietoja:
Elaine Vaattovaara, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
elaine.vaattovaara@digipolis.fi
p. +358 40 831 0399

 

 

Aasian markkinoiden kasvu ja arktisen alueen merkitys Aasialle luovat uusia mahdollisuuksia myös merilappilaisille yrityksille niin kotimarkkina-alueella aasialaisia toimijoita palvellen kuin Aasian vientimarkkinoilla.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Meri-Lapin alueen pkyritysten valmiuksia uuteen liiketoimintaan ja rakentaa yhteistyötä aasialaisten toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Hankkeen erityiskärkenä on teollisuuden kiertotalous ja biotalous, koska näillä aihealueilla on olemassa jo yhteistyöverkostoja alueen yritysten, Kemin kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Digipolis Oy:n osalta.

Hankkeen toimenpiteinä merilappilaisille pk-yrityksille tarjotaan tietoa Aasian ja erityisesti Kiinan bisneskulttuurista, toimintatavoista ja liiketoimintamahdollisuuksista sekä järjestetään verkostoitumisalustoja kontaktien luomiseksi.

HANKKEEN KOHDERYHMÄT

Varsinaiset kohderyhmät ovat merilappilaiset startup- ja pk-yritykset, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa palvelemaan Aasian markkinoilta tulevia asiakkaita sekä merilappilaiset startup- ja pk-yritykset, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa tai yhteistyöverkostoja Aasian markkinoille.

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat yrittäjäjärjestöt ja Meri-Lapin kunnat.

Hankkeen työpaketit

Työpaketti 1: Meri-Lapin pk-yritysten osaamisen ja valmiuksien kehittäminen

Pyritään lisäämään merilappilaisten pk-yritysten valmiuksia kehittää erilaisia yhteistyökuvioita Aasiasta ja erityisesti Kiinasta tulevien toimijoiden kanssa. Yhteistyökuviot voivat olla esimerkiksi:

 • Palvelun tai tuotteen viemistä Meri-Lapista Aasian markkinoille
 • Palvelun tai tuotteen kohdentamista Kiinasta Suomeen tulevalle yritykselle tai yksittäiselle kuluttajalle
 • Tutkimus- ja/tai kehityshankkeen rakentamista suomalaisen ja kiinalaisen yhteistyökumppanien välille
 • Osaamisen viemistä aasialaisille markkinoille

Potentiaalisten yritysten tunnistaminen ja kontaktointi. Aikataulutus Q1.

Hankkeessa hyödynnetään muissa hankkeissa saatua perustietoa alueen yrityksistä. Hankkeen alussa Meri-Lapin alueen yrityksiä pyritään kontaktoimaan suorilla yhteydenotoilla ja tavoittamaan aiheesta kiinnostuneet yritykset paikallisen yrittäjäyhdistyksen avustuksella.

Yritysten valmiuksia rakentaa liiketoiminnan edellytyksiä edistetään tunnistamalla osaamisaukkoja, tarjoamalla tietoa markkinoista, toimijoista sekä liiketoimintakulttuurista. Lisäksi liiketoiminnan hankkeessa pyritään hakemaan konkreettisia esimerkkejä aasialaisista yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan yhteistyötä suomalaisten kanssa, ns. matchmaking caset. Aikataulutus Q1-Q7.

Työpaketin 1 tulosindikaattorit:

 • Hankkeen aikana kontaktoidaan 50 yritystä, joista tunnistetaan potentiaaliset toimijat.
 • Hankkeen aikana löydetään 10 potentiaalista aihiota, joista on mahdollista kehittyä liiketoimintaa tai kehitys- tai pilotointihanke aasialaisten ja suomalaisten toimijoiden välille.

Työpaketti 2. Meri-Lapin ja Kiinan välisen yhteistyömallin rakentaminen

Hankkeen toimenpiteenä pyritään rakentamaan toimiva yhteistyöverkosto Meri-Lapin ja Kiinan välille. Tämän työn pohjana hyödynnetään kemiläisten ja kiinalaisten toimijoiden aiemmin tekemiä erityisesti kiertotalouden edistämiseen liittyviä yhteistyösopimuksia.

Yhteistyötä rakennetaan muun muassa

 • Aktiivisella yhteyksien luomisella ja ylläpidolla.
 • Järjestämällä 3-4 tapahtumaa Kemissä, jonne kutsutaan kiinalaisia toimijoita.
 • Järjestämällä verkostoitumismatka Kiinaan, jonne merilappilaiset yritykset voivat lähteä mukaan omalla kustannuksellaan.

Kemissä järjestettäviä tilaisuuksia suunnitellessa otetaan huomioon ja hyödynnetään alueen eri toimijoiden järjestämät ja suunnitteilla olevat esimerkiksi seminaarin tyyliset tapahtumat, joiden yhteyteen järjestettävällä matchmaking-tilaisuudella voidaan pienin kustannuksin saavuttaa suuria synergiaetuja.

Aikataulutus: tapahtumia 2/vuosi

Indikaattorit: Hankkeen aikana järjestetään matchmaking-teemaista tapahtumaa

Työpaketti 3. Projektihallinto ja viestintä

Viestitään aktiivisesti hankkeen aikana ja lisätään yleistä tietämystä Meri-Lapissa Aasian markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä viestitään Meri-Lapin tarjoamista mahdollisuuksista aasialaisille yrityksille ja investoijille valituilla foorumeilla. Lisäksi viestitään erityisesti kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista Aasiassa merilappilaisille yrityksille.

Hankkeen alkaessa hankkeen alkamisesta ja sen tavoitteista viestitään Meri-Lapin alueen yrityksille sekä suoraan esimerkiksi uutiskirjeillä sekä hyödyntämällä mm. Digipoliksen nettisivuja viestintäkanavana. Lisäksi hankkeen alkamisesta viestitään paikallismedialle.

Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla aiheesta kiinnostuneilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen aikana hyödynnetään jo olemassa olevia alustoja kiinalaisista kontakteista ja yhteistyömahdollisuuksista tiedottamiseen ja tiedon koordinointiin.

Hankkeen loppupuolella järjestetään tilaisuus, jossa hankkeen tuloksista ja jatkotoimista viestitään.

HANKKEEN TULOKSENA

 • Merilappilaisten pk-yritysten aasialaisen bisneskulttuurin tuntemus sekä liiketoimintavalmiudet Aasian markkinoilla paranevat.
 • Merilappilaisten pk-yritysten valmiudet palvella Aasiasta tulevia asiakkaita paranevat.
 • Erityisesti teolliseen kiertotalouteen painottuvan koulutusviennin sekä Meri-Lapin alueen ja Aasian välisen koulutusyhteistyön edellytykset paranevat.
 • Merilappilaisten toimijoiden valmiudet erityisesti kiertotalouteen liittyvien yhteishankkeiden ja pilottien toteuttamiseen paranevat.
 • Edellytykset kehittää teollisuusmatkailua ja monipuolistaa matkailijoita palvelevaa tarjontaa paranevat.